Sökning: "kroppsspråk och gester"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden kroppsspråk och gester.

 1. 1. ”De kommunicerar och pratar utan ord” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av de yngsta barnens kommunikation under utformningen av planerad undervisning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Gustafsson; Sandra Peterson; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; undervisning; de yngsta barnen; kommunikation; fenomenologi; livsvärld;

  Sammanfattning : Att kommunicera är en viktig del i förskolans utbildning och undervisning. De yngsta barnen, ett till två år, kommunicerar främst genom kroppsspråk, gester och mimik. LÄS MER

 2. 2. "Om de beskriver att de är ledsna då kan jag skicka en ledsen emoji, senare glada emojis för att vi också ska bli glada" : Relationsskapande bland fältarbetare och ungdomar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Philip Panov; Peggah Rauofi; [2021]
  Nyckelord :Social fieldwork; Internet; Social media; Adolescence; Field worker; Social worker; Socialt fältarbete; Internet; Sociala medier; Ungdomar; Fältarbetare; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fältarbetares egna upplevelser av relationsskapande mellan dem och ungdomar på internet och sociala medier. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fältarbetare från socialtjänsten som arbetar med ungdomar på internet och sociala medier. LÄS MER

 3. 3. ”Lever vi i två helt skilda världar? Nej det gör vi egentligen inte” : Förskollärares erfarenheter av arbete med flerspråkighet och samverkan mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Fridlund; Alice Vanek; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskollärares erfarenheter och beskrivningar kring att möta barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och samverkan mellan förskolan och förskoleklassen i relation till flerspråkiga barn. Studien bygger på en tematisk analys av fem intervjuer med förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass och tar ansats i det teoretiska perspektivet, relationskompetens. LÄS MER

 4. 4. Kroppsspråk i undervisning : En intervjustudie med lärare på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Engdahl; Emmy Fransson; [2021]
  Nyckelord :Embodiment; body language; non-verbal communication; gestures; education; primary school; Förkroppsligande; kroppsspråk; icke-verbal kommunikation; gester; undervisning; lågstadium;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra lågstadielärares inställning till användning av kroppsspråk i undervisningen. Studien utgår från teorin embodiment där begreppen multimodalitet och sekventiell organisering är centrala. Vid insamling av studiens data användes kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av beröring i slutenvården. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Matilda Ekelund; Axel Reinholtz; [2021]
  Nyckelord :Beröring; kommunikation; patientperspektiv; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom vården handlar främst om överföring av information, vilket kan ske både verbalt och icke-verbalt. Inom slutenvården är kommunikationen nödvändig för att tillgodose personliga behov, försäkra patientens hälsa samt för att samarbeta mellan professioner. LÄS MER