Sökning: "kroppsuppfattning test"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kroppsuppfattning test.

 1. 1. Träningsmotiv och kroppsuppfattning bland högskolestudenter : En kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Petersson; [2019]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; motivation; physical activity; self-determinant theory; fysisk aktivitet; kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; motivation; självbestämmandeteorin.;

  Sammanfattning : The body perception of humans varies across situations and is influenceable. A negative body image is existing among both men and women of all ages. The adaptation to mimic an unhealthy body ideal is difficult without regulated diet and exercise. Physical activity is therefore considered to be a strong motive for body image management. LÄS MER

 2. 2. Tryggare, gladare, friskare och smartare : En mix metod studie om psykisk hälsa i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Leonard Jonsson Berglund; [2018]
  Nyckelord :Mental health; Secondary school students; Educational efforts; Psykisk hälsa; Gymnasieelever; Pedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att ungdomar mår psykiskt allt sämre som hindrar skolarbete och vardagsliv var studiens syfte att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att förebygga, främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa för att kunna förbättra insatserna utifrån elevernas erfarenheter. Urvalsgruppen var gymnasieelever i årskurs 2-3. LÄS MER

 3. 3. Ridsport, vikt och fysisk aktivitet : En studie om ryttares inställning till sin egen vikt och fysiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Lundkvist; [2016]
  Nyckelord :Ridsport; vikt; fysisk aktivitet; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att se hur ryttare ser på sin egen vikt i relation till hästar och ridning. Närmare bestämt vilka tankar finns runt ryttarens egna hälsa i form av kost och fysisk aktivitet. Vidare att undersöka om det finns en skev kroppssyn och en önskan att vara smal. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet och kroppsuppfattning hos kvinnor som genomgått mastektomi : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Sandra Lagerstrand; [2015]
  Nyckelord :Breast cancer; quality of life; body image; mastectomy; reconstruction; Bröstcancer; livskvalitet; kroppsuppfattning; mastektomi; rekonstruktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanligaste behandlingsformen för bröstcancer är kirurgi, där ibland hela bröstet tas bort (mastektomi). Ibland görs bröstrekonstruktion efter mastektomi. Tidigare studier visar att mastektomi kan ha negativ inverkan på kvinnors livskvalitet och kroppsuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Kroppsuppfattningen hos kvinnliga och manliga högskolestudenter. -En kvantitativ undersökning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Zhannah Lindkvist; [2015]
  Nyckelord :Body attitude test; Body image; Body mass index; Body satisfaction; Figure rating scale; Gender; Self-image; Body attityd test; kroppsuppfattning; BMI; kroppsuppfattning; figur rating skala; Genus; självbild;

  Sammanfattning : .... LÄS MER