Sökning: "kultur ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden kultur ämnen.

 1. 1. Demokrati i samhällskunskapen : En kvalitativ studie om hur lärare förankrar demokrati i samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Egersand; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; samhällskunskap; lärare; elever; demokratifostran och styrdokument.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska hur olika faktorer har en betydelse för hur lärare främjar och arbetar med demokrati i samhällskunskapen. Resultatet av studien visar att ämnet demokrati innefattar flera framgångsfaktorer som möjliggör inlärningen av demokrati. LÄS MER

 2. 2. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 3. 3. Elevuppfattingar om samband mellan programmering och matematik : En fenomenografisk studie om några gymnasieelevers uppfattningar om samband mellan programmering och matematik med fokus på likheter, skillnader, möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Östberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Programmering; matematik; elevers uppfattningar; gymnasieskolan; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka några gymnasieelevers uppfattningar om samband mellan programmering och matematik med fokus på likheter, skillnader, möjligheter och begränsningar. Metoden utgår från en fenomenografisk ansats med intervjuer som transkriberats och analyseras via en kategoriseringsmetod i sju steg. LÄS MER

 4. 4. Hållbara budskap - En studie om hur hållbarhet kommuniceras

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amelia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; ICA; klassisk aristotelisk retorik; reklamfilm; visuell retorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en ökad förståelse för hur ICA kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, detta då ICA enligt SBIs undersökning uppfattades som en av de mest hållbara dagligvarubutikerna i Sverige 2020 (Sustainable brand index 2020b). För att utläsa hur hållbara budskap kommuniceras i tre reklamfilmer studeras de med hjälp av metoder hämtade från såväl den klassiska retoriken som den visuella retoriken. LÄS MER

 5. 5. Att uttrycka hållbarhet i reklam - En undersökning om ansvarstagande design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cassandra Tönissoo; [2020]
  Nyckelord :Grafisk design; Hållbarhet; Miljö; Reklam;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att diskutera och problematisera hur miljö och hållbarhet används och framställs i företags reklam för att uppnå en ökad förståelse för hur dessa ämnen visuellt kommuniceras. Genom att inta ett kvalitativt perspektiv avser uppsatsen undersöka hur den grafiska designern på ett ansvarstagande och transparent sätt kan kommunicera miljö och hållbarhet till en mottagare. LÄS MER