Sökning: "kultur geografi metod"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kultur geografi metod.

 1. 1. The Influence of Psychic Distance on Internationalization : A Multiple Case Study of Swedish SMEs within the Service Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ebrahim AlSharif; Dalia Al Haj Omar; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Psychic Distance; Cultural Distance; Economic Distance; Geographic Distance; SMEs; Internationalisering; Psykiskt Avstånd; Kulturellt Avstånd; Ekonomiskt Avstånd; Geografiskt Avstånd; SMF;

  Sammanfattning : Background: SMEs represent 97% of Swedish companies that have an increase in the Swedish export by 16% in 2017. Furthermore, Sweden is eager to support its companies to lead the service revolution abroad. This expansion creates the need for overcoming international risks of inconstant psychic distance in terms of culture, economy and geography. LÄS MER

 2. 2. Vad är en same? En kritisk diskursanalys av det samiska i läroböcker för grundskolans år 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Julia Märak Leffler; [2016-02-17]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; makt; röst; aktör; samer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur föreställningar om samer konstrueras i läroböcker skrivna i enlighet med läroplan 2011, för årskurs 7-9 i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys används begreppen aktör, makt och röst för att tolka textdiskursen. LÄS MER

 3. 3. Föreningsidrotters utveckling i samhället

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Robin Häggstad; Simon Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Föreningsidrott; idrott; samhälle;

  Sammanfattning : I denna studie har det undersökts individers uppfattning på faktorer som utvecklar idrotter i samhället. Ekonomi, mångfald, geografi, genus och kultur är övergripande faktorer vi lagt fokus på att undersöka. Denna studie utfördes efter en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på kulturer ­ en textanalys av lärobokstexter i engelska.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tuire Veivo; [2008]
  Nyckelord :läromedelsgranskning; engelska; kultur; vardagsliv;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och metodSyftet med examensarbetet är att undersöka vilken bild som ges av engelsk språkiga kulturer iläroböcker i engelska. Undervisningen har som ett mål att elever får kunskaper om vardagsliv,samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska är central. Undersökningen syftarbl.a. LÄS MER

 5. 5. New Orleans efter orkankatastrofen 2005 : Påverkan av naturförutsättningarna på socioekonomiska strukturen i regionen New Orleans

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Linda Myint-Inthivong; [2007]
  Nyckelord :kulturgeografi; geografi; politisk geografi; geopolitik;

  Sammanfattning : The aim and purpose with this essay is to identify the natural conditions of the New Orleans City region, and to establish an understanding of the disastrous event of Hurricane Katrina in August 2005. Who lived in this area and how did this event affect the outcome of the disaster?The theory is based on two Swedish human geographers Torsten Hägerstrand and Thomas Lundén, and their theories on regional geography and political geography, also regarded as “geopolitics”. LÄS MER