Sökning: "kultur turism"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden kultur turism.

 1. 1. När hinder blir till möjligheter : En kvalitativ studie om kulturella skillnader i svenskcolombianska relationsutbyten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Amanda Bylund; Madelene Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Multinational internal partnership; cultural differences; trust; shared values; communication; and opportunistic behavior.; Multinationella företagsinterna relationer; kulturella skillnader; förtroende; delade värderingar; kommunikation och opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Trots ett stort akademiskt intresse för kultur, förtroende och multinationella relationer finns ett behov av mer kvalitativ forskning som undersöker interaktionen i svensk-colombianska företagsinterna relationer. Studien, som är en kvalitativ fallstudie med en socialkonstruktionistisk och interkulturell ansats, har som syfte att åskådliggöra kulturella skillnader som kommer till uttryck när svenskar och colombianer ingår i en företagsintern relation. LÄS MER

 2. 2. Postkolonial turism - En diskursiv kamp om konsumenters (o)medvetande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: charter; diskurs; Foucault; konsumtion; marknadsföring; postkolonialism; turism Key words: charter travel; consumption; discourse; marketing; postcolonialism; tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Marknadsföringen av dagens charterresor och framväxten av postkolonial teori står under en diskursiv diskrepans. Därför syftar denna studie till att utifrån postkoloniala perspektiv analysera diskurser i aktuell svensk marknadsföring och klargöra för om turisters kulturella resurser kan ha grunden i koloniala privilegier. LÄS MER

 3. 3. IC (Intellectual Capital): Organisationers osynliga värde : En studie om redovisning av intellektuellt kapital inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emil Norlin; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; IC; human capital; structure capital; relational capital; recruitment and staffing industry; content analysis; annual report.; Intellektuellt kapital; IC; humankapital; strukturkapital; relationskapital; rekryterings- och bemanningsbranschen; innehållsanalys; årsredovisningar.;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det ett stort gap mellan det bokförda värde till vilket organisationer värderar sina tillgångar och det marknadsvärde till vilket organisationerna är värderade. Vad detta osynliga värde består av kan delvis beröra något som teoretiker och praktiker kommit att kalla intellektuellt kapital (IC). LÄS MER

 4. 4. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Kulturarvets betydelse vid destinationsutveckling : Kalmar, en historisk guldgruva för besökare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Andersson; Elias Broberger; Evelina Göransson; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; bevarande; autenticitet; symbolism; semiotisk modell; platsskapande; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism idag är inte bara ett verktyg för ekonomisk vinning, utan det innefattar även utveckling och bevarande. Det är i dagsläget styrt och konstruerat efter historia, natur och tradition; tre punkter som berör områdena kultur och arv. LÄS MER