Sökning: "kulturanalyser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kulturanalyser.

 1. 1. Jämförelse mellan två kulturanalyser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Nima Nasjian; [2020]
  Nyckelord :Change; cultural analysis; cultural dimensions; leadership; diversity; organizational culture; organizational structure; Förändring; kulturanalys; kulturdimensioner; ledarskap; mångfald; organisationskultur; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Kulturen i en organisation påverkar hur medarbetarna tänker och agerar och är därför viktig att studera. Varje organisation består av gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas när medlemmar samverkar med varandra. LÄS MER

 2. 2. Att välja skolan igen, kanske, trots allt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mariana Andersson; [2015]
  Nyckelord :Skola; folkhögskola; skolavhopp; kvalitativ intervju; symbolisk interaktionism; socialkonstruktivism; signifikanta andra; primär och sekundär socialisation; kapital; habitus; makt; motstånd; tvång; samtycke; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolan är ett hett ämne i dagens debatt och problem som har lyfts fram på senare år är att svenska ungdomar lär sig för lite i skolan och att många hoppar av eller går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Uppsatsförfattaren arbetar själv som lärare på en folkhögskola och möter där framförallt unga vuxna som går där av ovan nämnda skäl. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets många ansikten. En etnografisk studie av fritidshemmets vardag. The many faces of the after school programs. An ethnographic study of the living in the after school programs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Engström; Emil Nilsson; [2014]
  Nyckelord :dold läroplan; fritidshem; Foucault; Goffman; immanent pedagogik; institution; styrning; styrningsteknik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur eftermiddagsverksamheten på två fritidshemsavdelningarorganiseras utifrån aktörer, regler, rutiner, rum och tid. Utgångspunkten tas i hur vardagslivetpå fritidshemmet skapas av aktörernas interagerande. Fokus läggs på hur barnen styrs och reglerasi tid och rum. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande hos ungdomar i en judisk kontext - En jämförande studie av intervjuer med elever på ett sekulärt judiskt gymnasium och ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israel

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Haas; Ann Thern-Svanberg; [2009]
  Nyckelord :Judisk identitet; identitetsskapande; unga och ide;

  Sammanfattning : Vi vill undersöka och jämföra hur identiteter skapas hos ungdomar på ett sekulärt judiskt gymnasium och på ettortodoxt judiskt gymnasium i Israel. Vår fråga är: hur skapas identitet hos de utvalda gymnasieeleverna i Israel?Vår metod bygger på att vi reste till Israel och intervjuade elever enskilt på ett ortodoxt respektive sekulärtgymnasium. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller icke vara? En studie om hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nadia Ben Amara; [2006]
  Nyckelord :identitetsskapande; erkännande; kultur; etnicitet; mångkulturell; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns idag många i Sverige som bär på mer än ett kulturellt och etniskt ursprung. Syftet med denna studie är att ta reda på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. För uppsatsen har fem kvinnor respektive fem män vars föräldrar kommer från olika kulturer intervjuats. LÄS MER