Sökning: "kulturell distans"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kulturell distans.

 1. 1. Varför sprängdes det? En analys av svenska dagstidningars rapportering av kausaliteter bakom terrorbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adrian Bohman Karlholm; [2020]
  Nyckelord :terror; kausalitet; dagstidning; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen vill öka kunskapen om svenska dagstidningars rapportering av terrorbrott och vilka kausaliteter som svenska dagstidningar lyfter fram som förklaringar till terrorbrott i sin nyhetsrapportering. Frågeställningar: 1: Vilka kausaliteter har de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lyft fram i sin nyhetsrapportering av de terrorbrott som skedde i: ● Utöya i Norge 2011 ● Newtown i USA 2012 ● Kuwait City i Kuwait 2015 2: Vilken förståelse av terrorbrott som fenomen bidrar svenska dagstidningar till att skapa med sin nyhetsrapportering av dessa händelser? 3: Hur kan man använda geografisk och kulturell närhet/distans för att förstå rapportering av terrorbrott inom svenska dagstidningar?  Metod och material: Undersökningen använder en kvantitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars rapportering av tre olika fall av terrorbrott. LÄS MER

 2. 2. Samarbetsviljans roll i att överbrygga kulturella skillnader mellan företag i läkemedelsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lenasson; Malcolm Lyth Waters; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; absorptiv kapacitet; spridningskapacitet; tyst kunskap; samarbetsvilja; kulturdistans;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kulturell distans påverkar kunskapsöverföring utifrån en kvalitativ studie på ett litet svenskt läkemedelsföretag. Vi har utgått från en modell för kunskapsöverföring som tar hänsyn till förutsättningar för mottaglighet av ny kunskap, kulturella skillnader och inverkan av kulturell distans. LÄS MER

 3. 3. Kulturkrockar vid multinationella företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nathalie Berggren; Emelie Eklund; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturkrockar; företagsförvärv; kulturell distans; kulturintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kulturkrockar efter multinationella företagsförvärv påverkar det förvärvade företaget. En fallstudie har utförts på det förvärvade företaget. LÄS MER

 4. 4. Det oemotståndliga våldet : En adaptionsanalys av gestaltningen av våld i Burgess och Kubricks A Clockwork Orange

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2015]
  Nyckelord :Adaption; Intermedialitet; Våld; Estetik; Våldskritik; Våldsförhärligande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ur ett adaptionsteoretiskt perspektiv undersöka gestaltningen av framförallt sexuellt våld i Anthony Burgess roman A Clockwork Orange (1962) och Stanley Kubricks adaption av romanen till film (1971). Genom en närstudie av hur våldet gestaltas och vad av våldet som kommuniceras mellan roman och film, är min ansats att identifiera A Clockwork Orange som estetiserad och metakritisk eller våldsförhärligande. LÄS MER

 5. 5. Kulturella skillnader i internationella affärsrelationer : En studie av svenska företags affärsrelationer i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mariann Nyheim; Jenny Fermby; [2011]
  Nyckelord :International business relations; Cultural dimensions; Mexico; the process of Internationalization; Expatriate; Cultural training; Psychic distance.; Internationella affärsrelationer; Kulturdimensioner; Mexiko; Internationaliseringsprocessen; Expatriates; Kulturell träning; Psykiskt avstånd;

  Sammanfattning : Strukturella reformer har förvandlat Latinamerikas ekonomier från att vara stängda och statsdominerade till att bli mer marknadsorienterade och öppna för resten utav världen. Grundat på den politiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten blir marknaden mer stabil och utgör stora möjligheter för företag som vill satsa utomlands. LÄS MER