Sökning: "kulturell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden kulturell identitet.

 1. 1. "Vad kan det här barnet lära mig?" : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med kulturell mångfald utifrån läroplanens mål och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Nylén; Sofie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Läroplan för förskolan; pedagogiskt förhållningssätt; interkulturellt förhållningssätt; kulturell mångfald; förskola; förskollärare; kultur;

  Sammanfattning : Nyinvandrade och barn med okänd bakgrund utgör 4,5 % av antalet inskrivna barn i den svenska förskolan. I förskolans uppdrag står det skrivet att varje barn ska främjas i utvecklingen av sin kulturella identitet. De ska även förstå betydenheten av att leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER

 2. 2. DEN EUROPEISKA IDENTITETEN - EU:s argument och implementering av den Europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Steifo; [2020-06-26]
  Nyckelord :Europa; Europeisk identitet; Civil identitet; Kulturell identitet; Nation Nationalism; Creative Europe; identitet;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly difficult to ignore how culture affects the collective identity andwhat kind of identity the EU wants to achieve. The purpose of the thesis is to see how EU'sagreements between the member states are used as guidelines for the cooperation and whatgoals should be achieved, in order to then analyze how these are implemented andaccomplished. LÄS MER

 3. 3. MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Flor Huamantumba; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; attityder till modersmål; arbetssätt i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras praxis för modersmålsundervisning i grundskolan. Studiens syfte är att undersöka hur modersmålsundervisningen genomförs i grundskolan, sett från elev- respek-tive lärarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

  Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER

 5. 5. Ancient Human Reconstructions and aDNA : Is there an ethical dilemma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anna Sointula; [2020]
  Nyckelord :Human and Facial reconstructions; Ethics; Ethnicity; Race; Cultural identity; Archaeogenetics; aDNA; Människo och ansiktsrekonstruktioner; Etik; Etnisitet; Ras; Kulturell Identitet; Arkeogenetik; aDNA;

  Sammanfattning : In recent years, archaeogenetic studies have been widely discussed in popular media and they have raised many questions, especially regarding cultural identity and ethnicity. This thesis discusses reconstructions based on ancient human remains and how they are related to the current academic hegemony and political circumstances in Europe. LÄS MER