Sökning: "kulturell kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden kulturell kompetens.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Tanja Saglind; [2023-03-16]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; kommunikation; kultur.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en ökad migration växer mångkulturella samhällen fram, där synen på hälsa och ohälsa har stor variation. ”Theory of Culture Care” är en teori framtagen av Madeleine Leininger, på 1970-talet, som ansåg att ett annat perspektiv på omvårdnad krävdes relaterat till patienternas kultur. LÄS MER

 2. 2. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 3. 3. Englishes och kulturell representation i en EFL-lärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leila Chaar; [2023]
  Nyckelord :Content Analysis; Critical Discourse Analysis CDA ; Cultural Representation; Discourse Analysis; EFL; ELF; English language; Englishes; ESL; Mixed Methodology; Qualitative analysis; Quantitative analysis; Textbook Analysis; Diskursanalys; EFL; ELF; Engelska språket; Englishes; ESL; Innehållsanalys; Kritisk diskursanalys CDA ; Kvalitativ metod; Kvantitativ metod; Kulturell representation; Läromedelsanalys; Mixad metod;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka föreställningar om det engelska språket och kulturer i läroboken Solid Gold 1 genomfördes en innehållsanalys med mixad metod bestående av kvantitativ och kvalitativ analys. Teorier och begrepp ur diskursanalys och kritisk diskursanalys (CDA) användes som tolkningsverktyg i den kvalitativa analysen. LÄS MER

 4. 4. "Barns uppfattningar och värderingar krockar många gånger" : En intervjustudie om förskollärares arbete med konflikthantering relaterat till kulturella skillnader och likheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Berg; Emilia Norell; [2023]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; konflikthantering; kulturella skillnader och likheter; mångkulturella uppdraget.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag ses som ett mångkulturellt samhälle, där svenska förskolor kan uppfattas som att de har mångkulturella barngrupper, eftersom barn inte alltför sällan har olika etniska, kulturella och religiösa bakgrunder. Barn får i och med det tidigt ta del av en kulturell mötesplats och kulturell mångfald. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av arbetsrelaterade skador och sjukdomar hos renskötande samer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Susanna Kristoffersson; [2023]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsskador; besvär i rörelseapparaten; enkät; renskötare; same; sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för renskötande samer klassas som ett av de mest farliga yrken som finns i Sverige, men ändå trots det väldigt lite forskat om. I yrket är det en hög förekomst av problem i rörelseapparaten med smärta i samtliga kroppsdelar, relaterat till arbetsmiljön. LÄS MER