Sökning: "kulturell mångfald förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald förskolan.

 1. 1. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vem vill bli tolererad? : En kvalitativ intervjustudie om toleranspedagogik och mångkulturalism i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Svälas; Emma Westbom; [2021]
  Nyckelord :anti-oppressive education; Kevin Kumashiro; förskollärare; toleranspedagogik; normer; mångkultur;

  Sammanfattning : Under arbetet med denna studie fann vi att toleranspedagogik är ett relativt outforskat område inom svensk förskola. Syftet med denna studie var att undersöka om och i så fall hur förskollärare använder sig av toleranspedagogik i relation till kulturell mångfald i sin yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. "Vad kan det här barnet lära mig?" : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med kulturell mångfald utifrån läroplanens mål och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Nylén; Sofie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Läroplan för förskolan; pedagogiskt förhållningssätt; interkulturellt förhållningssätt; kulturell mångfald; förskola; förskollärare; kultur;

  Sammanfattning : Nyinvandrade och barn med okänd bakgrund utgör 4,5 % av antalet inskrivna barn i den svenska förskolan. I förskolans uppdrag står det skrivet att varje barn ska främjas i utvecklingen av sin kulturella identitet. De ska även förstå betydenheten av att leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER

 4. 4. Identitetsutveckling i den interkulturella förskolan : Förskollärares tolkningar av läroplansuppdraget i arbetet med barns identitet i en multietnisk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katharina Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :identity; curriculum; cultural diversity; interculturality; multilingualism; communication; identitet; läroplan; kulturell mångfald; interkulturalitet; flerspråkighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur förskollärare resonerar kring och arbetar med barns identitetsutveckling i en multietnisk förskola. En hermeneutisk tolkningsansats med utgångspunkt i Ricoeurs handlingsteori används för att tillsammans med förskollärarna tolka vad deras språkliga handlingar kan leda till. LÄS MER

 5. 5. Styrs förskollärare av samhällets norm om mångfald?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edina Sabic; Ranja Bezzina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens Malmö symboliseras av en bred etnisk variation i samhällets population vilket gör att förskolorna präglas av mångkulturalitet. Den ökade variationen bland befolkningen skapar en komplexitet när det kommer till arbetet med mångfald eftersom förskollärarna enbart fokuserar på språk och etnicitet (Runblom, 2006, s. 7). LÄS MER