Sökning: "kulturella barriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden kulturella barriärer.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av tvärkulturell kommunikation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Andersson; Emilia Lindh Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans upplevelser; språkbarriärer; tvärkulturell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migranter till Sverige har ökat markant de senaste årtionden, vilket leder till attsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med olika kulturella bakgrunder som därmedhar olika språkkunskaper. När språket blir ett hinder i kommunikationen påverkas omvårdnadenoch avsaknaden av ett gemensamt språk leder till barriärer, både språkligt och kulturellt, mellanpatient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att vårda patienter med annan språktillhörighet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Petersson; Nanna Brown; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; språkliga barriärer; transkulturell omvårdnad; tolk; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid årsskiftet 2019 var antalet utrikes födda i Sverige över två miljoner. Invandringens kraftiga tillväxt gör att patienter med annan språktillhörighet blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Kulturell mångfald i vården : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mehnoush Attarbashi; Sara Perlestam; [2021]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; Kulturella skillnader; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans upplevelse; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan år 2009 och 2018 ökade mångkulturalitet i världen och människor från olika kulturella bakgrunder tog med sig bland annat unika tro, värderingar och normer. Synen på hälsa, sjukdom och behandling var också varierande och detta skapade därför utmaningar för hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskornas förutsättningar att arbeta med våld i nära relationer : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Israa Musawi; Alba Rushiti; [2021]
  Nyckelord :knowledge; violence in close relationships; nurse; organization; education; kunskap; våld i nära relationer; sjuksköterska; organisation; utbildning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett växande problem. Närmare en femtedel av övergreppsfall som rapporterades 2019 inträffade i nära relationer. Syftet med följande studie är att utforska och illustrera barriärer som kan uppstå i mötet mellan sjuksköterskan och den utsatta kvinnan. LÄS MER