Sökning: "kulturella raster"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kulturella raster.

 1. 1. På jakt efter godkänt Om lärares förhållningssätt till betyg för elever i behov av stöd i matematik In Search of obtaining a passing Grade About Teachers' Approaches to grade Requirements for Students in Need of

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Rangstrand Hjort; [2017]
  Nyckelord :bedömning; betygskrav; elever i behov av stöd; lärarprofession; matematik;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på lärares upplevelser av och förhållningssätt till att undervisa elever som kämpar, men som inte alltid når ända fram till ett godkänt betyg. Lärare som arbetar i dessa grupper ser hur elever utvecklas och ibland gör väldiga framsteg, men ändå uppnår de inte de formella betygskraven. LÄS MER

 2. 2. Hur barn påverkas av en inkluderande klassrumsmiljö - en observations- och intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jannike Larsson; [2014-04-03]
  Nyckelord :inkludering; samspel;

  Sammanfattning : Syfte: I dagens skolor är målet att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd som krävs i den elevgrupp hen tillhör i så stor utsträckning som möjligt. Åtgärder för att ge alla barn möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen kan se ut på olika sätt, och samtidigt som syftet är att inkludera barn kan de åtgärder som genomförs också fungera som särskiljande. LÄS MER

 3. 3. Anspråk på det estetiska

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Aulin-Gråhamn; [2006]
  Nyckelord :Estetik; kultur; kunskap; demokrati; förskola; skola; lärarutbildning; offentlighet;

  Sammanfattning : Min uppsats är en textanalytisk studie som undersöker och värderar de anspråk på det estetiska som formulerats i skolans styrdokument under 1990-talets senare hälft och i dokument som formulerats av aktörer på fältet Kultur i skolan vid millennieskiftet. Studiens huvudsyfte är att ta fram och pröva begrepp med vars hjälp man kan undersöka och kvalificera en lärarledd estetisk praktik i förskola, skola eller lärarutbildning. LÄS MER