Sökning: "kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden kulturellt kapital.

 1. 1. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers upplevelser av de hinder och möjligheter som uppstår när de arbetar med Ung Företagsamhets koncept

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alicia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Language introduction; newly arrived student; Junior Achievment Program; entrepreneurship; språkintroduktion; nyanländ elev; Ung Företagsamhet; UF-företagande; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen. Genom semistrukturerade intervjuer har elevernas berättelser tolkats med hjälp av Bourdieus begrepp med fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. LÄS MER

 3. 3. Ämnesinnehållet i Svenska som andraspråk 3 : Ges elever som läser svenska som andraspråk samma förberedelse inför eftergymnasiala studier som elever med svenska 3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emina Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; läroplan; läsbarhetsindex; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida elever som läser svenska som andraspråk förbereds likvärdigt jämfört med elever som läser svenska inför eftergymnasiala studier. För att komma fram till om eleverna förbereds undersöker studien hur svenska som andraspråk 3 och svenska 3 skiljer sig åt i kursinnehållet samt om texterna som ingår i nationella provet för årskurs 3 har ett läsbarhetsindex som motsvarar läsbarheten i texter som elever möter i eftergymnasiala studier. LÄS MER

 4. 4. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 5. 5. Genus och kulturellt kapital i musikundervisningOm musiklärares och elevers handlingsutrymme i gymnasieskolans musikundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Haag; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är genomförd genom videoobservationer av fyra lektioner i gymnasieskolans musikundervisning och en intervju med undervisande lärare. Studiens syfte är att undersöka hur genusnormer och kulturellt kapital samverkar och framträder i musikundervisningen för att bidra till ökad kunskap om hur jämställd musikundervisning kan bedrivas. LÄS MER