Sökning: "kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden kulturellt kapital.

 1. 1. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 3. 3. Kulturen som tillväxtverktyg i Umeå : En kvalitativ studie som undersöker hur Umeås lokala musikscen har påverkats av att staden använder kultur för att skapa tillväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Lukas Bergström; [2022]
  Nyckelord :Music scenes; culture-driven growth; cultural capital; Musikscener; kulturdriven tillväxt; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The city Umeå in northern Sweden was elected to become the European culture capital for 2014. This was a result of the city’s desire to lead the way in the new culture-driven growth that we have seen since the start of the millennium. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers attityder till sociologiämnet : En enkätstudie om sambandet mellan kön, kulturellt kapital och attityder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Eriksson; Therese Karlberg; [2022]
  Nyckelord :cultural capital; gender; attitude; the subject of sociology; upper secondary school; kulturellt kapital; kön; attityder; sociologiämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and hypothetically explain students' attitudes to the subject of sociology in upper secondary school in Sweden based on students' (a) cultural capital and (b) gender. This is explained with the help of Pierre Bourdieu's capital theory, and also his perspective on gender. LÄS MER

 5. 5. En miljöfrämjande livsstil i ett samhälle präglat av konsumtion : En kvantitativ uppsats om kulturella och ekonomiska resursers betydelse för ett ansvarsfullt förhållningssätt till jordens resurser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Bäck; Christian Moraga Christian Moraga; [2022]
  Nyckelord :Consumption; The social space; Society of consumers; Sustainable consumption; Climate crisis; Environment; Sustainability; Konsumtion; Det sociala rummet; Konsumtionssamhälle; Hållbar konsumtion; Klimatkris; Miljö; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The contemporary society is in many ways a society of consumers where individuals consume to satisfy their desires at the expense of our world’s health for our future generations. Consumption and a pro-environmental lifestyle have a polarized relationship and research indicates that society needs a change. LÄS MER