Sökning: "kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden kulturellt kapital.

 1. 1. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på elevers skolframgång : En kunskapsöversikt om hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Berggren; Kalin Vi; [2021]
  Nyckelord :Geografisk hemvist; skolframgång; skolsegregation; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att redogöra för hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång sett till tidigare forskning. Den tidigare forskningen som presenteras i kunskapsöversikten betonar en enighet om att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolgång, vilket belyser att denna förståelse kan vara viktig att bära med sig inom skolan. LÄS MER

 3. 3. “Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Manuella Hochfellner; Magdalena Zezovski Lind; [2021]
  Nyckelord :digital exclusion; digital divide; digital exclusion social work; non-profit organization; municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap; digitalisering; utsatta grupper; ideella organisationer; kommunala verksamheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Samma händelse, skilda vinklingar, varierande uppfattningar : En kvalitativ intervjustudie av hur nyhetskonsumenter med olika bakgrund uppfattar traditionella och alternativa mediers innehåll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannes Björklund; Anthon Talhaug; [2021]
  Nyckelord :perception; traditional media; alternative media; right-wing alternative media; encoding; decoding; class theory; Bourdieu; uppfattning; traditionella medier; alternativa medier; högerpolitiska alternativmedier; högerextrema alternativmedier; encoding; decoding; klassteori; Bourdieu;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förstå hur nyhetskonsumenter med olika nivå av institutionaliserat kulturellt kapital uppfattar innehållet i traditionella medier, högerpolitiska alternativmedier och högerextrema alternativmedier för att se hur dessatolkningar kan ge upphov till annorlunda sätt att se på en och samma företeelse med skilda vinklingar. Tidigare studier inom fältet har fokuserat på vilka typer av medier nyhetskonsumenter med olika bakgrund konsumerar men inte så mycket på hur innehållet uppfattas. LÄS MER

 5. 5. ”För att vi ungdomar bestämmer hur framtiden ser ut” : - elevers kulturella kapital och bildpedagogiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2021]
  Nyckelord :bildanalys; bildundervisning; digital bildundervisning; fotoelicitering; fältteori; kulturellt kapital; ungdomskultur; visuell kultur;

  Sammanfattning : The present study investigates how students encounter and interpret images based on their individual perspectives and previous experiences. The research questions are how students’ cultural capital can be understood based on their visual encounters and preferences, and what ways they use their cultural capital to interpret a surrealistic photo. LÄS MER