Sökning: "kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden kulturellt kapital.

 1. 1. Nyanlända elevers upplevelser av de hinder och möjligheter som uppstår när de arbetar med Ung Företagsamhets koncept

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alicia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Language introduction; newly arrived student; Junior Achievment Program; entrepreneurship; språkintroduktion; nyanländ elev; Ung Företagsamhet; UF-företagande; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen. Genom semistrukturerade intervjuer har elevernas berättelser tolkats med hjälp av Bourdieus begrepp med fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. LÄS MER

 2. 2. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 3. 3. Genus och kulturellt kapital i musikundervisningOm musiklärares och elevers handlingsutrymme i gymnasieskolans musikundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Haag; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är genomförd genom videoobservationer av fyra lektioner i gymnasieskolans musikundervisning och en intervju med undervisande lärare. Studiens syfte är att undersöka hur genusnormer och kulturellt kapital samverkar och framträder i musikundervisningen för att bidra till ökad kunskap om hur jämställd musikundervisning kan bedrivas. LÄS MER

 4. 4. "Jag har inte problem, jag har kontakter" : Några nyanlända elevers tankar om gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Otthén; Ebba Widelius; [2019]
  Nyckelord :Språkintroduktion; nyanlända elever; utbildningsval;

  Sammanfattning : Sveriges utbildningssystem präglas av valfrihet, vilket kräver att elever har information och kunskap om olika valalternativ. Forskning som undersökt utbildningsval har ofta fokuserat på elever i allmänhet och mer sällan uppmärksammat elever som är nya i det svenska utbildningssystemet. LÄS MER

 5. 5. Kulturellt kapital & Konsumtion : Betydelsen av ”hur” svenska studenter konsumerar 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olof Axman; Stellan Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Cultural consumption; cultural capital; distinction; cultural omnivore; Kulturell konsumtion; kulturellt kapital; särskiljning; kulturell allätare;

  Sammanfattning : The thesis makes a contribution to the debate on the relationship between cultural consumption, cultural taste preferences and class. This field is well researched, but there is no consensus on the relationship between these variables. LÄS MER