Sökning: "kulturellt värde"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden kulturellt värde.

 1. 1. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 2. 2. BILDBASERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENT I ARBETSTERAPI En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nahid Mahmoudi; Andrea Wängdahl; [2018-06-05]
  Nyckelord :Assessment measure; picturebased; occupational therapy; participation; communication;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar med att på olika sätt underlätta vardagen för människor som av någon anledning har svårt att utföra de aktiviteter som de vill och behöver kunna utföra. En del i det arbetet är att bedöma hinder för aktivitetsutförande, vilket kan göras genom användning av bedömningsinstrument. LÄS MER

 3. 3. Den hotade ålen talar ut! En studie om ål-diskursen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecca Schmatz; Mimmi Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Europeiska ålen; Anguilla anguilla; Kritisk diskursanalys; Kultur; Lagstiftning; Politik; Ålfiske;

  Sammanfattning : Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är enligt IUCN Red List (2014) kritiskt utrotningshotad. Med detta som bakgrund tog EU fram rådsförordningen (EG) nr 1100/2007 som handlar om åtgärder för att stoppa minskningen av ålpopulationen. År 2009 godkände Sverige den nationella förvaltningsplanen för ål. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska landskapsplaneringens påverkan på jordbruksmark och en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk landskapsplanering; jordbruksmark; livsmedelsförsäkring; miljöbalken; produktiv jordbruksmark; samhällsplanering; Uppsala översiktsplan;

  Sammanfattning : Sveriges jordbruksmark är värdefull och på många håll väldigt produktiv. Jordbruksmarken har ett stort kulturellt, ekonomiskt och samhällsberedskapsvärde, men minskar i areal i takt med att kommuner bygger explosionsartat för att förse invånare, företag och andra aktörer med bostäder och arbetsplatsbyggnader. LÄS MER

 5. 5. Hur fem lärare i årskurs 1-3 förhåller sig till poesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna Gundermann Wikström; Emma Konstantakis; Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :identitetsutveckling; lärares attityder; poesi; ramfaktorer; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1–3 arbetar med och resonerar om poesi i sin undervisning. Vilken attityd lärare har till poesi i allmänhet respektive i skolan, hur de beskriver sin poesiundervisning och vilka ramfaktorer som finns i arbete med poesi i skolan var också de frågor vi ville få svar på. LÄS MER