Sökning: "kulturgrupper"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kulturgrupper.

 1. 1. Shifting Memories: Burial Practices and Cultural Interaction in Bronze Age China : A study of the Xiaohe-Gumugou cemeteries in the Tarim Basin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Yunyun Yang; [2019]
  Nyckelord :Burial practice; mortuary rituals; social identities; ancestral memories; the Xiaohe-Gumugou cemeteries; Bronze Age; the Tarim Basin; Begravningsseder; gravritualer; social identitet; släktminnen; Xiaohe-Gumugou gravfälten; bronsåldern; Tarimbäckenet;

  Sammanfattning : This study focuses on the burial practices in the Bronze Age Xiaohe-Gumugou cemeteries, north-west China, in order to understand how people constructed their social identities and delivered the social cognitions through generations. The Xiaohe-Gumugou cemeteries, as the main sites of the Xiaohe cultural horizon, have central roles for the understanding of the formation of the Bronze Age cultural groups and the cultural interactions between the west and the east in the Tarim Basin. LÄS MER

 2. 2. Kulturpolitik. Teori, praktik och aktörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Beatrice Johansson; Maria Svensson; [2015-10-07]
  Nyckelord :kulturpolitik; teori; praktik; aktörer;

  Sammanfattning : En djupdykning i Göteborgs kulturliv med fokus på relationer mellan olika kulturgrupper. Dessa grupper är det fria kulturlivet, det offentliga kulturlivet samt kulturadministrationen. Med kulturadministrationen syftar vi på kulturnämnd och kulturförvaltningen.. LÄS MER

 3. 3. Ris och ros - En analys av faktorer bakom betygsättnigen i 1200 hotellrecensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Saga Hallström; Bim Palmqvist; [2015]
  Nyckelord :Betygsättning; Erfarenhetsvaror; Hotellrecensioner; Förväntad nyttoteori; Beteendeekonomi; Business and Economics;

  Sammanfattning : När världen blir mer digitaliserad och våra konsumtionsbeslut baseras på andras recensioner är det intressant att studera vilka faktorer som påverkar vår uppfattade tillfredsställelse. 1200 hotellrecensioner analyseras för att sätta fingret på vilka faktorer som kan vara avgörande när individer ger avvikande positiva eller negativa betyg. LÄS MER

 4. 4. Diversity marketing - ett komplement till marketing management?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Granat; Cecilia Törnell; Pia Albinsson; [2010]
  Nyckelord :diversity marketing; marketing management; kultur; förmedling av varumärke och standardisering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Diversity markering ett komplement till marketing management? Nivå: Kandidatuppsats, Helsingborg maj 2009 Författare: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell Handledare: Christer Eldh & Veronica Åberg Problematisering: Vi anser det viktigt att ifrågasätta diversity marketing och undersöka hur det verkligen fungerar i praktiken gentemot vad teorierna säger. Många företag som idag väljer att expandera globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till endast en kultur och lära sig endast det specifika bemötandet. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader i fysisk smärta hos kvinnor från olika kulturer. En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Ericsson; Anneli Silvennoinen; [2006]
  Nyckelord :woman; culture; ethnicity; physical pain; similarities; differences; nursing staff; literature review;

  Sammanfattning : Samhället idag blir alltmer mångkulturellt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka uppfattningar om smärta och smärtuttryck hos kvinnor från olika kulturer, från såväl ett patient- som ett vårdpersonalperspektiv. Teoretisk referensram för litteraturstudien var Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden. LÄS MER