Sökning: "kulturhistoria media"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kulturhistoria media.

 1. 1. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 2. 2. Gamla filmer görs nya : En studie om hur institutioner gör gamlaoffentliga och privata filmer tillgängliga för en publik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Andrea Gazzola; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gamla filmer är ju kulturhistoria i visuell form och som på något sätt måste bevaras, förvaras rätt för att kunna utnyttjas i framtiden som historieinformerande media och till forskning.Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning gamla filmer tillgängliggörs vid länsmuseer och institutioner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Populära Klio : tendenser i svensk populärhistorisk bokutgivning 2003-2007

  L2-uppsats, Lunds universitet/Förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Erik Bodensten; [2009]
  Nyckelord :Historia; History; historiografi; förlag; bokgenre; populärhistoria; historiemedvetande; Bibliography; Bibliografi; General Works; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska populärhistoriska utgivningen åren 2003-2007. Totalt 830 titlar - utgivna vid förlagen Historiska Media, Signum, Atlantis, Albert Bonniers Förlag, Natur & Kultur, Nordstedts Förlag, Prisma, samt Wahlström & Widstrand - bearbetas statistiskt och analyseras utifrån variablerna tema, rum, epok, förlag och format. LÄS MER

 4. 4. Turism som ämne?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Helena Andreasson; [2008]
  Nyckelord :turism; APU; anställningsbarhet; hållbar turismutveckling; infärgning; service; gästbemötande;

  Sammanfattning : Som en av Sveriges snabbast växande näringar lockar turismen många ungdomar till arbete samtidigt som efterfrågan på kunnig och servicemedveten personal ökar. För gymnasieskolan gäller därför att satsa på utbildning inom turism. Med kursplanrevideringen 2000 fick ämnet turism utrymme inom Handelsprogrammet (HP). LÄS MER