Sökning: "kulturkrockar i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden kulturkrockar i Sverige.

 1. 1. Kulturkrockar i terapirummet : terapeuters och tolkars upplevelser av kulturmöten mellan terapeut och patient

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Daniel Wihlstrand; [2019]
  Nyckelord :Cultural differences; Multiculturalism; Psychotherapy; Kulturskillnader; Mångkultur; Psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Psykisk ohälsa är vanligare bland utrikes födda. För att kunna möta dessa patienter från andra kulturer på deras villkor finns ett behov av ökad kultur- och omvärldskunskap bland terapeuter. LÄS MER

 2. 2. ATT KOMMUNICERA KOSTRÅD TILL PERSONER MED INTERKULTURELL BAKGRUND : En kvalitativ analys av dietisters upplevelser av tolksamtal inom svensk sjukvård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rita Youhannaei; [2019]
  Nyckelord :Dietist; kostbehandling; kultur; tolksamtal; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I mötet med personer med utländsk bakgrund där språket utgör ett hinder behövs tolkar. Enligt svensk lag bör vård ske på lika villkor utifrån individens förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 4. 4. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 5. 5. Utlandsfödda kvinnors upplevelser och erfarenheter av integrationen i Sverige: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Bylund; [2017]
  Nyckelord :Participation; Integration; Qualitative interviews; Inequalities in health; Foreign-born women; Delaktighet; Integration; Kvalitativa intervjuer; Ojämlikhet i hälsa; Utlandsfödda kvinnor;

  Sammanfattning : Kvinnor rapporterar sämre självskattad hälsa än män och utlandsföddas psykiska välmående är sämre än svenskföddas. Delaktighet och inflytande har visats vara starkt sammankopplat med hälsa och det är därför viktigt med ett effektivt integrationsarbete för att skapa delaktighet och inflytande i det svenska samhället. LÄS MER