Sökning: "kulturkrockar i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kulturkrockar i Sverige.

 1. 1. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Formandet av Identitet i Muslimska skolor - Nationella och Internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Smith - Carlsson; Nicholas Tyrén; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; föräldrar; Identitet; kön; muslimska skolor; normer;

  Sammanfattning : ABSTRACT Detta är en kunskapsöversikt som ämnar redovisa forskning kring hur skolor med muslimsk profil förhåller sig till värden och normer i landet de befinner sig i. Med fokus på hur elevers identitet påverkas och formas av skolan, föräldrar och samhället. LÄS MER

 3. 3. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 4. 4. Utlandsfödda kvinnors upplevelser och erfarenheter av integrationen i Sverige: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Bylund; [2017]
  Nyckelord :Participation; Integration; Qualitative interviews; Inequalities in health; Foreign-born women; Delaktighet; Integration; Kvalitativa intervjuer; Ojämlikhet i hälsa; Utlandsfödda kvinnor;

  Sammanfattning : Kvinnor rapporterar sämre självskattad hälsa än män och utlandsföddas psykiska välmående är sämre än svenskföddas. Delaktighet och inflytande har visats vara starkt sammankopplat med hälsa och det är därför viktigt med ett effektivt integrationsarbete för att skapa delaktighet och inflytande i det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Motsatta värderingar och kulturkrockar? En diskursteoretisk studie om samhällsorientering för nyanlända immigranter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Gidlöf; [2016-10-03]
  Nyckelord :Samhällsorientering; diskursanalys; postkolonial teori; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : År 2007 gav svenska regeringen direktiv till en statlig utredning som skulle ge förslag till en reform av introduktionsinsatserna till nyanlända immigranter. Det konstaterades i direktivet att ”samhällsinformationen” skulle förmedla ”samhällets grundläggande regler”. LÄS MER