Sökning: "kulturkrockar i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kulturkrockar i förskolan.

 1. 1. Trygga relationer i den flerspråkiga förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Karlsson; Frida Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Safe relationships; mother tongue; multilingual; relational pedagogy; intercultural pedagogy.; Trygga relationer; modersmål; flerspråkighet; relationell pedagogik; interkulturell pedagogik.;

  Sammanfattning : Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av förskollärare ute i verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan säga såhär att vårt arbete attjobba på förskolan har blivit mycket merkomplext, när vi får en massautmaningar…” : - Kommunikationens betydelse inom mångkulturella förskolor –mellan hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jacqueline Reule; [2020]
  Nyckelord :förskola; interkulturalitet; kommunikation; mångkultur; pedagoger; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Examensarbete handlar om framför allt interkulturell kommunikation och lite om samverkan, mellan pedagoger och vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Syftet med studien var att få svarpå vilka utmaningar och hinder pedagoger kan uppleva inom kommunikation, samt på vilka sättkommunikation sker och vad som förmedlas. LÄS MER

 3. 3. ”Skatter, sommar och soldater” Om hur identiteter och positioneringar skapas i barnböcker och i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Hallin; Emelie Suneson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; Intersektionalitet; Klasskillnader; Kultur; Kulturkrockar; Mångkultur; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom ett antal barnböcker samt intervju med en verksam förskollärare få syn på olika kulturer. Vi använder oss av ett intersektionellt perspektiv som en teoretisk utgångspunkt utifrån Mulinari och de los Reyes tolkning. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända barn i förskolan : Mottagande och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Lundberg; Sofie Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; nyanlända barn; interkulturalitet; kulturkrockar;

  Sammanfattning : Förskolan är ofta en av de första verksamheterna nyanlända barn och familjer kommer i kontakt med för att integreras i det svenska samhället. Syftet med studien därför att ta reda på hur förskollärare introducerar och integrerar nyanlända i förskolan samt förutsättningarna med detta arbete. LÄS MER

 5. 5. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER