Sökning: "kulturproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kulturproduktion.

 1. 1. Bang Bang! I Shot You Down With A Straight Bullet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Lundblad; [2017]
  Nyckelord :fankultur; populärkultur; konvergens; deltagarkultur; fan engagemang; fan-aktivism; hbtq-representation; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur fan-aktivistiska praktiker online kan skapa gemenskap bland fans och bidra till social förändring för hbtq-personer. Genom att använda kvalitativ innehållsanalys fördjupar jag mig i åtta artiklar som analyserar fansens engagemang, gemenskap och praktiker, relationen mellan producent och fans samt begreppet bury your gays. LÄS MER

 2. 2. Publikarbete: konst, demokrati och management : En studie om Botkyrka konsthall och Moderna Museet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Matinheikki; Katja Seitajoki; [2016]
  Nyckelord :Audience; Audience development; Contemporary Art; Institutional logic; New institutionalism; discourse analysis; Pierre Bourdieu; cultural capital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management; Publik; publikarbete; samtida konst; institutionella logiker; Nyinstitutionell teori; diskursanalys; Pierre Bourdieu; kulturellt kapital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi arbete med publik på Moderna Museet och Botkyrka konsthall genom att studera vilka logiker som gör anspråk på att reglera publikarbetet. Vi vill även se om publikarbetet påverkar kulturproduktionen inom institutionerna. LÄS MER

 3. 3. Generation interface : En hermeneutisk komparativ studie av ABC-appar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Mikael Andersson; [2013]
  Nyckelord :Appar; Ipad; smak; stil; barnkultur; barnkulturforskning; kulturproduktion för barn; hermeneutik; semiotik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ och komparativ studie genom att närläsa några appar på ett givet tema. Detta har jag gjort med stöd av bilderboksforskning. Jag har valt att se närmare på ABC-appar utifrån att de är designade med en pedagogisk intention. LÄS MER

 4. 4. Kulturproduktion och makt : En intersektionell analys av candombespelande kvinnor i Uruguay

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Martina Calero; [2009]
  Nyckelord :Maktrelationer; Sydamerika; feminism; global utveckling;

  Sammanfattning : This is a study of the way power relationships change when women start to play candombe in Montevideo, Uruguay. Candombe is a type of music, which is traditionally played by men within the black minority in the country. LÄS MER

 5. 5. Kulturutbud för skolbarn. En studie som visar hur stort inslag kulturen får i skolan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Ingmarsson; Marie-Louise Johansson; [2007]
  Nyckelord :Kultur; kulturproduktion; kulturombud; kulturutbud;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra kulturutbudet för skolbarn i kommuner av olika storleki Västsverige. Hur gör lärarna ute på fältet för att eleverna ska få ta del av de kulturella insla-gen i undervisningen.Intervjun är baserad på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med rektorer, projektledareoch kulturombud. LÄS MER