Sökning: "kulturskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet kulturskolan.

 1. 1. Övningsmotivation : En studie i elevers övningsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktoria Hillerud; [2019]
  Nyckelord :Motivation; musik; kulturskola; enkät; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I studien utforskades begreppet ”motivation” för att beskriva barn och ungas vilja att öva ett instrument. Med motivation menas det som får en person att känna lust till att göra något, ifrån vilket man ofta talar om inre och yttre motivation. LÄS MER

 2. 2. ''Ämnesintegrerade projekt är kul, men...'' : En studie om hur musiklärare erfar samarbete med andra ämneslärare i kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Nina Granat; [2019]
  Nyckelord :Subject integration; project; including people; phenomenology; qualitative interviews; Ämnesintegrering; projekt; inkludering; fenomenologi; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i hur musiklärare i kulturskoal erfar ämnesintegrerade projekt samt hur inkluderingsarbete kan främjas av sådana projekt. För att kunna uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Vilka erfarenheter har musiklärare av ämnesintegrerade projekt i kulturskolan? Och i vilken utsträckning upplevs ämnesintegrerade projekt kunna påverka inkluderingsarbete i kulturskolan? Studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt är interpretativism och den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten fenomenologi. LÄS MER

 3. 3. Varför övar inte eleverna? : En fenomenologisk intervjustudie om elevers motivation till att vilja öva på ett instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erika Persson; [2019]
  Nyckelord :motivation; practice; phenomenology; qualitative interviews; music school; pupils’ perspective; motivation; övning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer; kulturskola; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur några elever inom kulturskolan upplever förhållandet mellan motivation och övning. Bakgrundskapitlet belyser tidigare forskning och litteratur inom området motivation till att vilja öva. LÄS MER

 4. 4. Kulturskolan – ett kommunalt ansvar och en nationell angelägenhet? : En kvalitativ analys av nationella och lokala kulturpolitiska diskussioner och beslut i relation till kulturskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Söderberg; [2019]
  Nyckelord :kulturskolan; kulturpolitik; tillgänglighet; nationella insatser; kommunal verksamhet; legitimeringsgrunder; Skot-Hansen; Mangset;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the conditions for the Swedish community school of art is affected by how it is organized and by political discussions and decisions on a national as well as on a local level. Additionally, how this affects children’s accessibility to the school. LÄS MER

 5. 5. Kulturskolan - en skola för alla? : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Alicia Almer; [2019]
  Nyckelord :inclusion; diversity; music education; Swedish Community School of Music; dis- course theory; focus group interview; inkludering; mångfald; musikundervisning; kulturskola; diskursteori; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Studiens forskningsfråga handlar om hur musiklärare konstruerar och legitimerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. LÄS MER