Sökning: "kulturskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet kulturskolan.

 1. 1. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER

 2. 2. Kulturskolelärares professionella lärande och utveckling : Ett individuellt, kollegialt och kollektivt projekt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anna-Karin Hagström; [2020]
  Nyckelord :Kulturskola; aktionsforskning; communities of practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera hur kulturskolelärareuppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållande till elevernas undervisning. I studien har fokus legat på att studera en pågående aktionsforskningsprocess i form av lärares återkommande kollegiala samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. LÄS MER

 3. 3. Bildpedagogik som verksamhet inom Kulturskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Konstantinos Prodromou Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Konstpedagogik; Kulturskolan; Kulturskole-didaktik; Nodalpunkter; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om bildpedagogisk verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Syftet var att undersöka och synliggöra bildpedagogernas språkbruk kring sin profession. Empirisamlingen gjordes med hjälp av intervjuer, tankekartor och ett enkätformulär. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill känna att det är ett brettinstrument…” : En diskursanalytisk studie om stråklärares syn på begreppet genrebredd i relation till undervisning på musik- och kulturskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karin Svenstedt; [2020]
  Nyckelord :genre width; string teachers; string instrument; discourse psychology; focus groups; Swedish Community School of Music  ; genrebredd; stråklärare; stråkinstrument; diskurspsykologi; fokusgrupper; kulturskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad stråkpedagoger har för attityd och syn på begreppet genrebredd samt hur detta kan relateras till undervisning på musik- och kulturskola. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 5. 5. Teater/drama - en del av kulturskolan? : En diskursanalytisk studie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hanna Håkanson; [2020]
  Nyckelord :Theatre drama; School of the Arts; guidance document; discourse analysis; Teater drama; kulturskolan; styrdokument; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka förutsättningarna för ämnet teater/drama inom kulturskolan. Till grund för uppsatsen ligger tre fokusgruppsamtal med lärare i teater/drama i kulturskolan i en svensk stad samt ett stödjande dokument för kulturskolorna i samma stad och ett styrdokument för Norges kulturskola. LÄS MER