Sökning: "kundlojalitet utifrån kundperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kundlojalitet utifrån kundperspektiv.

 1. 1. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Nyckelord :dynamic pricing;

  Sammanfattning : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats genom digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan således prissättas, utefter kundens köpvillighet. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet via sociala medier : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag arbetar med kundlojalitet på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erika Edorsson; Johanna Ström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kundlojalitet; kundnöjdhet; kundengagemang; tillit;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit öka förståelsen för hur tjänsteföretag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod och präglas av en induktiv forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Kundlojalitet inom e-handeln : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Filip Forslund; Mattias Wikström; [2016]
  Nyckelord :Customer loyalty; Cognitive loyalty; Affective loyalty; Conative loyalty; E-commerce; Kundlojalitet; kognitiv lojalitet; affektiv lojalitet; konativ lojalitet; e-handel;

  Sammanfattning : Titel: Kundlojalitet inom e-handeln Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Filip Forslund & Mattias Wikström Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: Januari 2016 Syfte: Syftet med studien är att belysa hur företag inom e-handeln arbetar med de attitydmässiga dimensionerna kognitiv, affektiv och konativ kundlojalitet. Metod: I studien användes en kvalitativ metod vilket ansågs lämpligt för att få en djupare förståelse kring syftet med arbetet. LÄS MER

 4. 4. Sociala Media - Bankernas väg till ökad kundlojalitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christina Rådberg; Lisa Ledenvall; [2011]
  Nyckelord :Sociala media; bank; lojala kunder; nätverk; strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Sociala media – Bankernas väg till ökad kundlojalitet Seminariedatum: 2011-01-10 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Lisa Ledenvall, Christina Rådberg Handledare: Christine Blomqvist Fem nyckelord: Sociala media, bank, lojala kunder, nätverk, strategi Syfte: Vår studie syftar till att få en djupare kunskap om hur aktörer på den finansiella marknaden använder sig av social media för att nå ut till kunderna och hur detta kan utvecklas i framtiden. Metod: Uppsatsen utgår utifrån en abduktiv ansats, då den ger maximal förståelse av undersökningsområdet. LÄS MER

 5. 5.  Kundkort - hur påverkar de oss? : En på-stan-undersökning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Merima Besovic; Aleksandar Gocic; Barbara Takacs; [2010]
  Nyckelord :Kortsystem; bonuskortsystem; kundkort; köpbeteende; kundlojalitet; ICA-kundkort.;

  Sammanfattning : Olika faktorer skiljer individens köpbeteende och dess val av produkter. Antalet företag som erbjuder lojalitetsprogram i form av kundkort är många och kundkortets funktioner utvecklas ständigt. Tidigare forskning har visat både positiva och negativa resultat/attityder gentemot kundkort. LÄS MER