Sökning: "kundmötet"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet kundmötet.

 1. 1. "De tittar på min kropp" – En kvalitativ studie om bemötande av kvinnliga respektive manliga kunder i underklädesbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofia Kvarnbo; [2019]
  Nyckelord :emotionellt arbete; face-work; objektifiering; sexualisering; underkläder; sexuella trakasserier; arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Om kvinnor i åldern 16 – 29 utgör en grupp som i stor utsträckning har arbeten som inbegriper kundkontakt samt löper större risk att utsättas för sexuella trakasserier på arbetet; vad händer då när denna kundkontakt sker i butiker där såväl miljö som produkter anspelar på sexuell attraktivitet? För att undersöka detta har fyra djupintervjuer genomfört med personer som arbetar i olika underklädesbutiker i Sverige. Den metodologiska utgångspunkten har varit influerad av grundad teori samt fenomenologi och fokus har därmed legat på de intervjuades egna upplevelser av interaktionen med kunder. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i kundmötet : Det strategiska arbetet med skapande och säkerställande av kvalitet i företag med hög andel deltidsanställda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Levander; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Kundmöte; kvalitet; deltidsanställda;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den globala marknaden blir allt hårdare och det ställer högre krav på den kvalitet företag erbjuder sina kunder. Ett ögonblick där kunden bedömer ett företags servicekvalitet är kundmötet, där företag och kund interagerar med varandra. LÄS MER

 3. 3. In errare perseverare est diabolicum : En kvalitativ studie om motivationens påverkan på klagomålshantering i svenska försäkringsbolag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes Törnsten; Lejla Dulma; [2018]
  Nyckelord :Service recovery; försäkring; klagomålshantering; motivation; Vroom; förväntansteori;

  Sammanfattning : Att fela är mänskligt, att framhärda i felaktighet djävulskt. Empiri visar att klagomål sällan rapporteras i svenska försäkringsbolag trots att data visar att kunderna inte är helt nöjda med tjänsternas utformning. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 5. 5. Jag biter ihop : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och kundmötet i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Stenmark; Andreas Rasmuson; [2018]
  Nyckelord :dramaturgiska perspektivet emotionellt arbete hanteringsstrategier communities of coping restaurangbranschen serveringspersonal;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar serveringspersonalens upplevelse av sin yrkesroll i restaurangbranschen. Frågeställningen fokuserar på serveringspersonalens egna upplevelser av kundmötet och det tillhörande emotionella arbetet. LÄS MER