Sökning: "kundrådgivning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kundrådgivning.

 1. 1. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 2. 2. Vägen till lyckad robotrådgivning : En kvalitativ studie om kundförtroende och transaktionskostnader

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Norrbin; Ebba Stenbeck; [2018]
  Nyckelord :Robo advisory; traditional advisory; asymmetric information; confidence; transaction costs.; Robotrådgivning; traditionell rådgivning; asymmetrisk information; förtroende; transaktionskostnader.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den automatiserade rådgivningen är ett nytt fenomen på den svenska marknaden som innebär att kunderna ställs inför nya utmaningar när det kommer till investeringsrådgivning. Det har i tidigare forskning inte undersökts hur förtroendet ser ut angående robotrådgivning ur ett kundperspektiv vilket bidrar till ett intresse hos författarna att täcka denna kunskapslucka. LÄS MER

 3. 3. Handelsagentur : Mervärde för att konkurrera på en parallellhandelsutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Helena Englander; Benjamine Nicimpaye; [2011]
  Nyckelord :Handelsagentur; Parallellhandel; Mervärde; Servicedifferentiering; Distributionsteori;

  Sammanfattning : Parallellhandel innebär kommersiell vidareförsäljning där handeln sker vid sidan om de etablerade distributionsleden. Parallellhandel är Enligt EU-fördraget om fri varurörelse en laglig form av handel mellan länder inom EU/EES. LÄS MER