Sökning: "kundtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet kundtjänst.

 1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 2. 2. Tillit till chatbottar : En studie om tillit inom kundservice

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jallow Ted; Nilsson Olle; [2021]
  Nyckelord :Tillit; TAM-modellen; techology acceptance modell; artificiell intelligens; förväntad nytta; konsumenter; användarvänlig;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens inom kundtjänst blir allt vanligare med chatbottarnas framfart. Företagen använder sig allt mer av chatbottar för att hantera sina konsumenters ärenden vilket ställer höga krav på en bra implementation av ny teknik för att kunderna ska ta till sig denna. LÄS MER

 3. 3. Chatbot or voice assistant in a help desk application? : A study of users’ experiences and preferences

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christina Metcalfe; [2021]
  Nyckelord :Conversation design; voice interaction; user experience; UX;

  Sammanfattning : Companies across a wide range of business areas are working hard to fulfill users wishes to speak to digital voice assistants. The trend of replacing chatbots in favour for voice assistants carries a risk of companies not considering which applications will actually benefit from getting a voice user interface (VUI) resulting in poor user experience. LÄS MER

 4. 4. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. LÄS MER

 5. 5. Chatbot som verktyg för kundtjänst inom larmbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Lindblad; Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to investigate whether a chatbot can both answer the questions that an employee would otherwise have answered and whether it is strategic and financially profitable. The work included the development of a chatbot prototype and an analysis of the economic elements and how well this prototype was considered to function. LÄS MER