Sökning: "kunduppföljning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kunduppföljning.

 1. 1. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Daniel Larsson; Anton Bodin; [2017]
  Nyckelord :Projekteringsprocess; Visuell projektering; Effektivisering; Byggprocessen. Design process; Visual design; Streamlining; Building Process.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag Författare: Daniel Larsson, Anton Bodin Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Anne Landin, Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Syfte & problemställning: Syftet är att utreda det utvalda fallföretagets projekteringsprocess och effektivisera den i den mån det går. - På vilka sätt kan en projekteringsprocess i ett entreprenadföretag effektiviseras? - Vilka är beståndsdelarna i en byggprojektering som leder till förenklande- eller försvårande moment under arbetet? - Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av en visuell projektering? Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Vikten av kunduppföljning för en fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Nyström; Julia Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Real estate agent; customer follow-up; customer satisfaction; loyal customer; recommendations.; Fastighetsmäklare; kunduppföljning; nöjd kund; lojal kund; rekommendationer.;

  Sammanfattning : Syfte Konkurrensen i fastighetsmäklarbranschen ökar vilket innebär att fastighetsmäklarna blir allt mer beroende av att vårda sina kunder och skapa långsiktiga kundrelationer. Syftet med denna undersökning är att få större kunskap om hur mäklare arbetar med kunduppföljning i det dagliga arbete samt få en djupare förståelse för varför det egentligen är viktigt med uppföljning. LÄS MER

 4. 4. Vilsen- på väg mot något nytt : Verksamhetsstyrning utifrån entreprenörens perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Anders Henriksson; Anne Johansson; [2009]
  Nyckelord :entreprenörer; besöksnäringen; kreativ; kreativ verksamhet; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : För engagerade entreprenörer kan svårigheten ligga i att såväl fokusera på rätt saker, som att göra saker på rätt sätt för att få tiden att räcka till. Vårt syfte med uppsatsen var att identifiera problemområden inom verksamhetsstyrningen och ge förslag på lösningar. LÄS MER