Sökning: "kunskap demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden kunskap demokrati.

 1. 1. Förskolepersonals perspektiv på demokratiarbete i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av upplevelser och syn på demokratiarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Ernebratt; Yvette Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Democracy; influence; participation; play; planned teaching; preschool; Demokrati; inflytande; delaktighet; lek; planerad undervisning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make visible preschool staff's conceptions of how democratic work in preschool can be manifested through play and planned teaching, and to answer this purpose, we have also chosen three questions that are connected to the purpose. We have used qualitative semi-structured interviews as a method where we have interviewed eight different people who are active in the preschool. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som demokratisk träningsarena : En diskursanalytisk fokusgruppsstudie om förskolans demokratiuppdrag

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Schultz; [2024]
  Nyckelord :demokrati; diskursanalys; förskola; förskollärare; samhällsmedborgare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare talar om förskolans demokratiuppdrag samt vilka konsekvenser dessa uttalanden kan få för barnen och deras samhälleliga delaktighet både nu och i framtiden samt för samhället i stort. Syftet besvaras genom forskningsfrågorna; Vilka diskurser ger förskollärare uttryck för gällande demokratiuppdraget i förskolan? Vilka effekter kan dessa diskurser få för barns möjligheter att tillägna sig demokratiska värden i förskolan? samt Vilka effekter kan dessa diskurser få för ett framtida demokratiskt samhälle? Studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkt är diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 5. 5. RASISM INOM LÄRARUTBILDNING Rasifierade som icke-vita lärarstudenters erfarenheter av rasism inom lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellen Englund; [2023-06-27]
  Nyckelord :rasism; rasifiering; ras; lärarutbildning; lärarstudenter;

  Sammanfattning : Lärarutbildningar ska främja demokrati och mänskliga rättigheter men det finns en risk att lärarstudenter av sina utbildningar lär sig rasism som de senare för vidare i sin yrkesprofession. För att bättre förstå hur rasism verkar inom lärarutbildningar undersöker studien rasifierade som icke-vita lärarstudenter och lärares erfarenheter av rasism inom lärarutbildningar och de konsekvenser erfarenheterna medfört. LÄS MER