Sökning: "kunskap i ett sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 781 uppsatser innehållade orden kunskap i ett sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Hur yngre barn initierar och skapar sociala relationer med andra - En kvalitativ studie om yngre barns kamratinteraktion på förskolan. Namn: Amanda Järvinen & Anneli Andersson Program: Förskollärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Järvinen; Anneli Andersson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; Yngre barn; Lek; Lärande; Sociala relationer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få kunskap om hur yngre barn ingår i sociala relationer med varandra. Studien syftar även till att studera vilka kommunikativa resurser barn använder i leksituationer när de skapar relationer med varandra. LÄS MER

 2. 2. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER

 3. 3. "Åhh fröken kan vi inte ha drama igen" eller elevers upplevelse av att arbeta me drama som komplement i svenskundervisnigen. : En interventionsstudie i grundskolaans årskurs två.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sara Nilsson; [2024]
  Nyckelord :drama; multimodalitet; undervisning; lågstadiet; estetiska verktyg; sociokulturellt perspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : PISA-resultatet (2022) visar på vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, där skolan förväntas bidra till en likvärdig utbildning för alla elever oberoende deras olika förutsättningar. Tidigare forskning har visat att multimodala arbetssätt kan bidra till ökad läs- och skrivinlärning bland elever i de lägre årskurserna. LÄS MER

 4. 4. “Låter jag sådär?” : Ljudinspelning som verktyg i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Charlotta Valtersson; [2024]
  Nyckelord :Analys; digitala verktyg; inspelning; intervju; lärande; sociokulturellt perspektiv; sångundervisning; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med mer kunskap om hur ljudinspelning kan användas som ett verktyg för lärande i sångundervisning på ett estetiskt program på gymnasiet. Syftet har lett fram till tre frågeställningar: “Hur kan musiklärare använda ljudinspelning som ett verktyg för lärande i sångundervisning på gymnasiet?”, “Hur upplever sångelever, på ett estetiskt program i gymnasiet, ljudinspelning under sångundervisning?” och “Vilka verktyg kan sångelever på ett estetiskt program på gymnasiet använda för att äga sitt eget lärande med hjälp av sånginspelning?”. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och elevers motivation i musikproduktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thomas Osborne; [2024]
  Nyckelord :digital tools; motivation; music pedagogy; music production; music education; sociocultural perspective; digitala verktyg; motivation; musikpedagogik; musikproduktion; musikundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka roller DAW-program har inom undervisningen i musikproduktion på gymnasial nivå utifrån elevers och lärares perspektiv samt lärarens bild av hur diskrepans mellan preferenser kring DAW-program kan påverka elevers motivation för lärande i undervisning i musikproduktion. Datainsamlingen skedde genom en semistrukturerad intervju med två gymnasielärare och genom en enkätundersökning bland fyra gymnasieklasser från olika årskurser som studerar musikproduktion. LÄS MER