Sökning: "kunskap och vetande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kunskap och vetande.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Ämneslärares skildringar av kunskapsutveckling i VFU-handledning och undervisning: Djupintervjuer med VFU-handledare i en teoretisk analys av ämneslärarstudenters möjligheter att utveckla epistemisk kompetens som del av sitt didaktiska yrkeskunnande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ulrika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Ämneslärarutbildning; VFU; handledning; epistemiska praktiker; epistemisk kompetens; kunskap; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämneslärarstudenters utveckling av didaktiskt yrkeskunnande är en central pedagogisk fråga. I denna studie analyseras djupintervjuer med sex VFU-handledare om kunskap, handledning och undervisning. LÄS MER

 3. 3. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 4. 4. Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Arthursson; Sofie Luvö; [2017]
  Nyckelord :intuition; begreppsanalys; förtrogenhetskunskap; postoperativ smärta; beslutsfattande; bedömning; klinisk blick; expert;

  Sammanfattning : Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. LÄS MER

 5. 5. Vet han att han tror? : En studie av Christer Sturmarks kunskapssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jörgen Säteraas; [2017]
  Nyckelord :religionsfilosofi; epistemologi; christer; sturmark; kunskapssyn; vet; han; att; han; tror; philosophy; epistemology; tro; veta; vetande; nyateism; ateism; atheism; new; kunskapsteori; kunskap; knowledge; tro; vetande; 3.0; upplysning; 21:a århundradet;

  Sammanfattning : The modern swedish atheism is led by Christer Sturmark, chairman of Humanisterna, the swedish humanists. In this essay I study the epistemology of Christer Sturmark to find out on what basis he makes his assumptions about knowledge, faith, belief and his view that scientism is the only way to reach real knowledge. LÄS MER