Sökning: "kunskap revision"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden kunskap revision.

 1. 1. Med Employer Branding som verktyg : En intervjustudie om hur företag arbetar med Employer Branding som verktyg för rekrytering och styrning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miro Kordnejad; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Recruitment;

  Sammanfattning : Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. LÄS MER

 2. 2. Revision i en miljö präglad av en pandemi : En kvalitativ studie om hur revisorer vid små och medelstora revisionsbyråer upplever digitaliseringsutvecklingen inom ramen för Covid-19 pandemin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Hansson; Sigrid Petersson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemic; Digitalization; Audit process; Audit; Remote work; Comfort; Legitimacy; Covid-19; Pandemi; Digitalisering; Revisionsprocess; Revision; Distanserat arbete; Komfort; Legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsyrket befinner sig i en digitaliseringsutveckling och den får en allt mer betydande roll inom revisionen. En tillkommande faktor till denna utveckling är Covid-19 pandemin vilken har inneburit social distansering vilket kan ha påverkat revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Revisionskvalitet i onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Felicia Svedin; [2022]
  Nyckelord :Going concern; audit quality; audit tenure; client size; audit firm size; audit gender; Fortlevnad; revisionskvalitet; uppdragslängd; klientens storlek; revisionsbyråns storlek; revisorns kön;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsbyråns storlek, uppdragslängden hos klienten, klientens storlek och revisorns kön påverkar revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar och således har en påverkan på revisionskvaliteten. Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod där data samlats in genom innehållsanalys av sekundärdata i form av årsredovisningar och revisionsberättelser. LÄS MER

 4. 4. The Impact of AI on Banks' Risk Management Approach : A qualitative study on the effects of AI in the banking sector from a holistic perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Dariush Khailtash; Pontus Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :AI; The Bank Sector; Multi-Level Perspective; Risk Management; Cybersecurity; AI; Banksektorn; Multi-Level Perspective; Riskhantering; Cybersäkerhet;

  Sammanfattning : The banking sector is experiencing the rise of several new types of innovations and trends. For instance, increased use of Artificial Intelligence (AI) to streamline day-to-day activities. These trends are, e.g. LÄS MER

 5. 5. Hemarbetets påverkan på det organisatoriska lärandet : En kvalitativ studie om det organisatoriska lärandet inom revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Eklund; Oskar Erixon; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; Hemarbete; Revision;

  Sammanfattning : At the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic paralyzed the world and forced all businesses to adapt to a new world. Remote working was no longer a luxury but a requirement to avoid the deadly virus. But after the pandemic, a new society emerged with new experiences and new processes. LÄS MER