Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 11 - 15 av 245 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 11. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER

 2. 12. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Wallin Bentrari; [2018]
  Nyckelord :Evidence based practice; evidence based anaesthesia nursing practice; phenomenography; anaesthetic care; perioperative care; Evidensbaserad vård; evidensbaserad anestesiologisk vård; fenomenografi; anestesiologisk omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad vård är en indikator på god och säker vård. Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som förutsätter kunskap och praktiskt handlande. LÄS MER

 3. 13. Delad kunskap är dubbel kunskap : En fallstudie i kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Bengtsson; David Häggå; [2018]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; dyad; arbetsgivarorganisation; Sveriges Byggindustrier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kunskapsöverföring av tre projekt mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) och fem av dess medlemsföretag. Flera studier har gjorts där dyadisk kunskapsöverföring mellan enheter i multinationella företag undersökts. LÄS MER

 4. 14. Vetskap om Kunskap En kvalitativ studie om arbetsterapeuters upplevelse av kunskapsöverföring från utbildning till praxis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Klasson; Anders Nylander; [2017-05-30]
  Nyckelord :arbetsterapi; kunskap; arbetsterapeutiska processmodeller; kunskapsöverföring; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Överföringen av teoretisk kunskap till en praktisk inramning är ett ämne inomhälsovetenskapen och hälso-sjukvården som fått ett ökat intresse. Trots det harutbildade arbetsterapeuters upplevelse av hur deras utbildning förberett dem införarbetslivet fått liten uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 15. Virtuell Kunskapsöverföring : En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Filip Andersson; Marcus Fred; [2017]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge management; knowledge transfer; intranet; Kunskap; kunskapshantering; kunskapsöverföring; intranät;

  Sammanfattning : Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Filip Andersson och Marcus Fred Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg Datum: 2017 - Augusti Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. LÄS MER