Sökning: "kunskapsbevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kunskapsbevarande.

 1. 1. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt : Hur flödet av kunskap fungerar hos företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :NILS FRISK ARFVIDSSON; DAVID ÖSTLIN; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 3. 3. Samla, bevara & sprid! : En kvalitativ undersökning om kunskapsbevarande i en tid då arbetsgivarbyten ökar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Tegendal; Markus Balldin; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsbevarande; kunskapsdelning; arbetsplatslärande; personalomsättning kunskapsförlust.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om en organisations arbetsplatslärande, för att förstå hur kunskap bevaras inom organisationen i en tid av hög rörlighet på arbetsmarknaden. Syftet preciserades med tre frågeställningar; (1) På vilket sätt, i form av informella- och formella processer, delas kunskap på arbetsplatsen?, (2) På vilket sätt upplevs arbetet styrt av reproduktiva arbetsmetoder? och (3) Hur upplevs möjligheterna till ett utvecklingsinriktat lärande och arbetssätt? Studien byggde på en kvalitativ insamlingsmetod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju anställda inom en organisation i konsultbranschen. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 5. 5. Positioneringsstrategier för konsultbolag inom TV- och mediabranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Lyngman; David Norell; [2015]
  Nyckelord :professional service firms; virtous cycle; dynamic capabilities; positioneringsstrategi; media; tv; dynamiska förmågor; psf; kunskapsintensiva bolag; affärsmodell; aktivitetssystem;

  Sammanfattning : TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Apple blir allt större hot. LÄS MER