Sökning: "kunskapsdiskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kunskapsdiskurs.

 1. 1. (O)likvärdig utbildning och (o)likvärdiga möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sasa Kovacevic; [2019]
  Nyckelord :Gymnasiereformen 2011; kunskapsdiskurs; samhällskunskap; olikvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt försöker bringa klarhet i effekterna av läroplansreformen 2011, för samhällskunskapsämnet på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Resultatet visar att ämnet sedan 2011 har fått en allt mer marginaliserad roll på yrkesskolorna runt om i landet. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens i Lgr 11 : En kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Martin Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; Lgr 11; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. LÄS MER

 3. 3. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Brewer; [2018]
  Nyckelord :conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram : En kritisk diskursanalytisk studie av åtgärdsprogram för yngre elever med stöd i sin läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanne Kock; [2017]
  Nyckelord :Action programme; discourses; documentation; special education perspective; critical discourse analysis.; Åtgärdsprogram; diskurser; dokumentation; specialpedagogiska perspektiv; kritisk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrevs i några åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.   Frågeställningarna handlade om hur lärare beskrev elevens behov av stöd och efterföljande åtgärder.   För att besvara frågeställningarna har kritisk diskursanalys använts. LÄS MER

 5. 5. Legitimising and Delegitimising the Monetary System : Competing Portrayals of Fractional Reserve Banking in Knowledge Discourse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Ylva Lundkvist Fridh; [2016]
  Nyckelord :Fractional Reserve Banking; financial system; monetary system; monetary policy; banking policy; political legitimacy; strategic legitimisation; power relations; environmental impact; socioecological sustainability; knowledge discourse; hegemony; fraktionell bankreserv; monetära system; finansiella system; penningpolitik; bankpolitik; politisk legitimitet; strategisk legitimering; maktrelationer; miljlöpåverkan; socioekologisk hållbarhet; kunskapsdiskurs; hegemoni;

  Sammanfattning : This is a study of how knowledge producing actors, like professors of economics, ecological economics and investigators at public institutions, portray the monetary system in general and fractional reserve banking specifically. The methodology of Political Discourse Analysis, with focus on argumentation and legitimisation, is used to identify and compare how different actors portray the monetary system. LÄS MER