Sökning: "kunskapsförmedlare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet kunskapsförmedlare.

 1. 1. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitization at the workplace has brought about important changes and has materialized in opportunities and challenges, such as a higher work tempo and increased complexity (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). In many occupations, to be digitally literate means to be conversant with technical tools (Martin, 2008). LÄS MER

 2. 2. Flickor inom autismspektrumtillstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Saric; Mona Sobhi; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; Förebyggande arbete; Flickor inom AST; Förskola;

  Sammanfattning : Flickor inom autismspektrumtillstånd (AST) tenderar att missas eller diagnostiseras senare än pojkar inom AST. I Barnombudsmannens årsrapport från (2016) framkommer att det är fler pojkar jämfört med flickor som diagnostiseras med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att flickor med NPF får sina diagnoser senare än pojkar. LÄS MER

 3. 3. Lärarens roll som kunskapsförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Saukko; [2020]
  Nyckelord :demokratiska värden; didaktik; gymnasielärare; kunskap; läraruppdraget; läraryrket; pedagogik; religionsdidaktik; religionslärare; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att göra en kunskapsöversikt om ämneslärares uppdrag i sin yrkesroll att förmedla både ämneskunskap och demokratiska värderingar. Tenderar ämneslärare att prioritera ämneskunskap framför demokratiska värderingar, i så fall vad innebär det för elevers kunskapsutveckling?Metoden som har använts är en kvalitativ litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Bibliotekets betydelse för läsning : Skol/folkbibliotekets aktiviteter och hjälpmedel riktade till elever i läs och skrivsvårigheter på låg och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Kristina Haage Ekelund; Lina Kesselmark; [2019]
  Nyckelord :folkbibliotek; skolbibliotek; samarbete; hjälpmedel; aktiviteter; läs- och skrivsvårigheter; speciallärare; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka aktiviteter och hjälpmedel folkbibliotek och skolbibliotek erbjuder elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet, i syfte att stödja dem i deras läs- och skrivutveckling. Den metod som använts har varit kvalitativ studie med semistrukturerad intervju. LÄS MER

 5. 5. Lärarrollens påverkan på hur läraruppdraget genomförs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Westher; Medina Zigovic; [2018]
  Nyckelord :Lärarroll; Läroplan; Läraruppdrag; Scen; Skådespelare;

  Sammanfattning : I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur verksamma idrottslärare uppfattar att lärarrollen påverkar omsättningen av läroplanen. Uppsatsen uppmärksammar även vad det dubbla läraruppdraget innebär och hur medverkande lärare upplever förändringen mellan Lpf94 och Lgy11. LÄS MER