Sökning: "kunskapsförsörjning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kunskapsförsörjning.

 1. 1. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Michaela Axbäck; [2020]
  Nyckelord :kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Sammanfattning : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. LÄS MER

 2. 2. För hela människan - En intervjustudie om kunskapsutveckling i arbete med försörjningsstöd.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nadja Widéhn; [2013]
  Nyckelord :klientperspektiv; kunskapsutveckling; försörjningsstöd; evidensbaserad praktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie betraktar upplevelser utifrån ett chefsperspektiv inom arbete med försörjningsstöd kring förutsättningar för kunskapsutveckling. En intervjustudie genomfördes med sex chefer i Kalmar län för att samla deras tankar kring kunskapsutveckling i arbetet, samt vilka behov de uttrycker i samband med detta. LÄS MER

 3. 3. Planläggning enligt PBL som miljörättsligt instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Lundblad; [2011]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fysisk planering genom upprättande och antagande av planer analyseras hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Detaljnivå och rättslig status varierar mellan plantyperna, några är rättsligt bindande medan andra är vägledande. LÄS MER