Sökning: "kunskapskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 603 uppsatser innehållade ordet kunskapskrav.

 1. 1. Lärares upplevelser med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eleonora Zdravkovic; [2023]
  Nyckelord :Matematik; lärare; grundskola; digitala verktyg; digitalisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Digitalisering av samhället har etablerats de senaste decennierna och är i dagsläget en naturlig del av våra liv. Digitalisering är också en naturlig del av pedagogiskt arbete på alla nivåer. Som en konsekvens av detta ställs nya krav på lärarna och deras undervisning. LÄS MER

 2. 2. Bollspel i skolan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Nicholas Hillgren; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i Stockholmsområdet i årskurs 7-9 använder sig av bollspel i sin undervisning för att göra en kunskapsbedömningar kopplade till läroplanen och det centrala innehållet. 1. LÄS MER

 3. 3. Bedömning inom programmering i teknikundervisningen : En kvalitativ studie som beskriver hur verksamma tekniklärare arbetar med undervisning och bedömning inom programmering på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Stellan Rosman; [2023]
  Nyckelord :Assessment; programming; knowledge requirements; teachers; Bedömning; programmering; kunskapskrav; lärare;

  Sammanfattning : Programmering introducerades i teknikämnet i grundskolan höstterminen 2018. Syftet medstudien är att undersöka hur yrkesverksamma tekniklärare undervisar och bedömer elever inom programmering i teknikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är utfördmed hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ stil. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap på ekonomiprogrammet : - en jämförande studie av hur tre gymnasieskolor realiserar praktiskt företagande på ett teoretiskt program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gustafsson Maria; [2023]
  Nyckelord :Företagsekonomi; entreprenörskap; praktiskt företagande; handlingskraft; bollplank; coach och process.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor utmaning att möta det entreprenöriella behovet av drivkrafter som för svenskt näringsliv framåt. Skolverket (2022b) beskriver vikten av en entreprenöriellt präglad skola som ger elever möjlighet till kreativitet och skapande. LÄS MER

 5. 5. Känslan av sammanhang : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av sin skolgång som fått ADHD diagnos senare i livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anette Berntsson; Josefine Carlsson; [2023]
  Nyckelord :ADHD; women; girl; narratives; executive functions; school; support; ADHD; kvinna; flicka; berättelser; exekutiva funktioner; skola; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av sin skolgång, mer specifikt kvinnor som fått ADHD-diagnos senare i livet. Teori: Studien utgår ifrån en kvalitativ och induktiv ansats med KASAM som teoretisk referensram. LÄS MER