Sökning: "kunskapskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet kunskapskrav.

 1. 1. ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Johansson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Bedömning; musikundervisning; konstnärligt uttryck; verktyg; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik iårskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik ochvad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck.I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarnahar att förhålla sig till i sin bedömning. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerade gitarrlärare : Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thom Gisslén; [2019]
  Nyckelord :Gitarr; gitarrundervisning; musikpedagogik; kvalitativ intervju; hermeneutik; styrdokument; kursplan; kunskapskrav; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Drama i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Jinnestrand; Viktoria Danbolt; [2019]
  Nyckelord :drama; historia; estetiska lärprocesser; dramapedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med följande kunskapsöversikt var att undersöka hur olika pedagogiska verktyg används i historieundervisningen. Frågeställningen löd: -Vad säger forskningen och verksamma pedagoger om didaktiska metoder som bygger på drama och estetiska lärprocesser inom historieundervisning? Metoden vi använde för att besvara frågan var textsökning med fokus på vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig ordförråd med direktmetoden : Ett experiment med en aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Federica Marchetti; [2019]
  Nyckelord :direktmetoden; ordinlärning; målspråket; kommunikationsstrategier; aktivitet för att lära sig ord; sammanhanget;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ordförråd kan undervisas med direktmetoden. Ett experiment gjordes med en klass eleverna i årskurs 9 för att testa en aktivitet som inspirerades av den så kallade direktmetoden. LÄS MER

 5. 5. Vad ska jag kunna i ämnet idrott och hälsa? : En kvantitativ studie om elevers kännedom av kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sandra Stajic; Kaisla Heinonen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken grad elever i årskurs 9 känner till kunskapskravens formuleringar i idrott och hälsa samt vilka kunskaper de tror att de behöver utveckla. Undersökningen genomfördes från ett elevperspektiv och hade följande frågeställningar: ”I vilken utsträckning känner eleverna till kunskapskraven i idrott och hälsa?”, ”Vilka kunskapskrav känner eleverna sig mest respektive minst bekanta med?”och ”Vilka kunskaper tror eleverna att de ska utveckla i ämnet idrott och hälsa?” Metod Metoden för denna studie var enkäter för att samla in kvantitativa data om elevernas kännedom kring respektive kunskapskravsformulering samt vilka kunskaper som anses viktiga. LÄS MER