Sökning: "kunskapskvaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kunskapskvaliteter.

 1. 1. "Komponera mera" : En studie om kreativa lärandeprocesser i musikskapande på grundskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lars Göran Gunnar Nikolausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studien behandlar kreativa lärandeprocesser i musikskapande inom ramen för en undervisningspraktik i årskurs 9. Detta sker både utifrån en musiklärares undervisning och elevernas upplevelser av densamma. LÄS MER

 2. 2. Makten över lärandet : Lärares uppfattningar om formativ bedömning sett ur ett maktrelationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Pål Christensson; [2017]
  Nyckelord :ansvarighet; bedömning för lärande; fenomenografi; formativ bedömning; lärande; makt; maktrelationer;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur maktrelationerna visar sig i lärares användning av formativ bedömning. En fenomenografisk metod användes för att ta fram en variation av föreställningar kring formativ bedömning. LÄS MER

 3. 3. Elevers kännedom om betygsättningens spelregler - En kvantitativ studie om hur väl svenska gymnasieelever känner till vilka faktorer som enligt styrdokumenten ska ligga till grund för deras betyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Liljeröd; [2012-04-25]
  Nyckelord :Betygsättning; Elevinflytande; styrdokument; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: I skolans styrdokument och i tidigare forskning anges elevers kännedom om delagar och regler som gäller vid exempelvis betygsättning som en förutsättning för att de skakunna utöva det inflytande över undervisningen de har rätt till, ett inflytande forskning visar iregel inte ges tillräckligt utrymme i skolan. Kännedom om skolans spelregler krävs också föratt eleverna ska ha möjlighet att upptäcka brott mot dem, till exempel i form av betygsättningpå felaktiga grunder. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering i skolan : En studie om ämnesintegrering i skolverksamhet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Dick Spetz; Einar Ideström; [2012]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesöverskridande; ämnesintegrerat arbetssätt; ämnesintegrerad undervisning; verklighetsförankrad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Metoden för studien består av att granska utvalda vetenskapligt granskade artiklar samt en doktorsavhandling, för att söka svar på studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning - en pedagogisk fluga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikaela Olander; John Orevad; [2011]
  Nyckelord :bedömning; bedömning för lärande; BFL; feedback; formativ bedömning; lärandeprocess; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om formativ bedömning och vad det innebär att arbeta så i undervisningen. Vi tolkar att rådande läroplaner beskriver ett uppdrag som ligger i linje med ett formativt arbetssätt. Syftet var att ta reda på om lärare i samhällskunskap som arbetar på gymnasiet arbetar formativt och hur de gör det. LÄS MER