Sökning: "kunskapsprofil"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kunskapsprofil.

 1. 1. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER

 2. 2. Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering : Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikFilosofiska fakulteten

  Författare :Tora Borén; [2015]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; barncancer; hjärntumör; kognitiva förmågor; rehabilitering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. LÄS MER

 3. 3. Åtgärdsprogram - till vilken nytta? En studie över upprättade åtgärder efter nationella prov i år 3 och pedagogers resonemang runt arbetet med elever i behov av stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Lindh; Ann Vallin Torstensson; [2012-11-22]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; nationella prov; elever i behov av särskilt stöd; åtgärder; läs- och skrivsvårigheter; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att studera hur upprättandet av åtgärder efter de nationella proven i år 3 i svenska och svenska som andra språk eventuellt kunde leda till att elever nådde kunskapskraven i år 6 samt att ta del av pedagogers resonemang runt de åtgärder man skrivit fram.Teori: Den teoretiska ramen utgick från ett sociokulturellt perspektiv där grunden är att lärande sker i det sociala samspelet. LÄS MER

 4. 4. Goda förutsättningar för goda betyg i matematik. En jämförelse av elevers kunskaper i matematik i år fem och deras betyg i samma ämne i år nio

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helén Frick; [2011-09-29]
  Nyckelord :matematik; kunskapsprofil; betyg; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att belysa kunskapsmässiga faktorer i år fem som kan vara särskilt viktiga för en elevs fortsatta matematikutveckling. Teori: I teorigenomgången redogörs för en didaktisk ämnesteori som tar sin utgångspunkt i individualisering och som betonar elevens förståelse för matematik. LÄS MER

 5. 5. Estetisk verksamhet : En fråga om bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Angelica Norberg; [2008]
  Nyckelord :gymnasieskolan; styrdokument; likvärdighet; ämneskonception; läroplansteori;

  Sammanfattning : Tolkning av styrdokument är del av en lärares vardag, men innebär för den skull inte att det är en enkel uppgift. Ett av de krav som lärare måste uppfylla med sin undervisning är att utbildning ska vara likvärdig varhelst i landet den anordnas. LÄS MER