Sökning: "kunskapsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet kunskapsspridning.

 1. 1. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 2. 2. Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Hinsegård; Alice Lingegård; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara byggnader; Fastighetsutveckling; Fastighetsutvecklare; Miljöcertifiering; Nyproduktion; Klimatneutralitet; Sustainable development; Sustainable buildings; Property development; Property developer; Environmental certification; New production; Climate neutrality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. LÄS MER

 3. 3. Observability of Cloud Native Systems: : An industrial case study of system comprehension with Prometheus & knowledge transfer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Anton Widerberg; Erik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Kubernetes; Microservice Architecture; System Comprehension; Observability; Knowledge Management; Knowledge Transfer.; Kubernetes; Microservice Arkitektur; Systemförståelse; Observerbarhet; Kunskapshantering; Kunskapsdelnin;

  Sammanfattning : Background:                                                                                                            Acquiring comprehension and observability of software systems is a vital and necessary activity for testing and maintenance; however, these tasks are time-consuming for engineers. Concurrently cloud computing requires microservices to enhance the utilization of cloudnative deployment, which simultaneously introduces a high degree of complexity. LÄS MER

 4. 4. Återbruk och återvinning av betongstommar hos byggnader : Utmaningar och möjligheter ur byggentreprenörers och materialtillverkares perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Lagerlund; [2021]
  Nyckelord :Reuse; Recycling; Circular economy; Construction industry; Concrete frame; Concrete; Återbruk; Återanvändning; Återvinning; Betongstommar; Betong; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Idag ligger ett stort fokus på återbruk och återvinning och hur samhället kan ersätta jungfruligt material med hållbara resurser. Eftersom samhället idag har stort fokus på reducering av koldioxidutsläpp är tillverkningen av cement inom byggindustrin en viktig faktor att prioritera eftersom den genererar stora koldioxidutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Tala om arkitektur : Om två arkitekturorganisationers förhållande till talet, språket och behovet av utbredd kunskap inom ett samhällsbärande område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lisa Daram Westling; [2021]
  Nyckelord :Architecture; language; production process; practical knowledge; public knowledge; critical knowledge; knowledge dissemination; cooperation; Arkitektur; språk; arkitekturprocess; produktionsprocess; praktisk kunskap; samverkan; allmänhetens kunskap; kritik; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : På ett övergripande plan handlar den här studien om språkets roll inom arkitektur, teoretiskt och praktiskt. Titeln Tala om arkitektur refererar till vad som händer i talad mening, mellan arkitekter, mellan arkitekter och andra yrkesgrupper och – bredare – i allmänt tal om arkitektur. LÄS MER