Sökning: "kunskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet kunskapsteori.

 1. 1. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 2. 2. Behövs fortbildning om språkstörning i skolan? : En enkätstudie till yrkesverksamma i skolan och logopeder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marita Aurén Jusslin; Charlotta Forseth Fjärrfors; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; samarbete; kunskap; fortbildning; speciallärare; logopeder; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksammas inom skolan kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning. Med yrkesverksamma i skolan avser vi utbildningschefer, rektorer, speciallärare, tal- och språkpedagoger, specialpedagoger, klass- och ämneslärare, klass- och elevresurser/elevassistenter samt kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER

 3. 3. Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christel Hellström; Maria Reimer; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol problems; elderly; elderly with alcohol problems; home care staff; knowledge; äldre; äldre med alkoholproblem; missbruk; kunskap; handlingsutrymme inom vård och omsorg; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. LÄS MER

 4. 4. Ett nedslag i lärares yrkesvardag : En aktionsforskning om lärares arbetsvillkor

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; ramfaktorteori; arbetstid; tid; ramar;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur inre och yttre ramar, som tid, lagar och förordningar kring några lärares arbete påverkar deras arbetsvillkor. Forskningsfråga: Vilka ramar möjliggör alternativt försvårar för lärarna? Metodologiska utgångspunkter och teoretiskt ramverk Studien är placerad inom pedagogisk kritisk aktionsforskning. LÄS MER

 5. 5. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER