Sökning: "kunskapsuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet kunskapsuppdrag.

 1. 1. Relationsskapande i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Jutterdal; [2019]
  Nyckelord :relationships; preschool; Martin Buber; the interhuman; interview; relationsskapande; förskola; Martin Buber; det mellanmänskliga; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör studiens teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER

 3. 3. Urkundsläsning : Lärarutbildning utvecklingsarbete rapport

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :John Doherty; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study reports a series of lectures with the didactic experiment of introducing high school religious studies students to focused readings of specific, randomly chosen passages from the central scriptures of several major world religions. The study addresses the question whether or not the students’ evaluation of the readings indicates that this didactic technique fulfills a useful purpose in regard to the Swedish School Board’s knowledge requirements for the religious studies course. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapsämnet - ett föränderligtämne : En kvalitativ studie om lärares möjligheter och begränsningar attundervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-6

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; didaktik; värdegrund; fostransuppdrag; demokrati; kunskapsuppdrag; årskurs 4-­‐‑6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och begränsningardet finns för lärare att undervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-­‐‑6.Uppsatsens inriktning har även varit att analysera vilka kännetecken och funktionersamhällskunskapsämnet har och hur de framträder isamhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Vi vill ju alla att de kommer ut, förhoppningsvis med en gymnasieexamen men framförallt som lite helare människor” : En kvalitativ studie av heltidsmentorers upplevelser om sin roll för elevers lärande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elin Nilsson; Kajsa Stina Söderström; [2018]
  Nyckelord :heltidsmentorer; mentorskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie valt att studera heltidsmentorers olika upplevelser och syn på sin roll i gymnasieskolan. Särskilt med fokus på hur de uppfattar sin roll i samspelet mellan elev, lärare och innehållet i undervisningen. LÄS MER