Sökning: "kupongskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kupongskatt.

 1. 1. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Bulvanregelns tillämpningsområde - Under vilka förutsättningar undantas utdelning till ett utländskt bolag från kupongskatt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Malmkvist; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; bulvanregeln; kupongskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kupongskatt, vilken utgår på utdelningar från svenska bolag till utländska juridiska personer. Syftet är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda i vilka situationer undantag från kupongskatt blir möjligt. Detta med beaktande av den s.k. LÄS MER

 3. 3. Towards a Stricter Comparability Test : An EU Law Analysis of the Swedish Dividend Withholding Tax Regime in Relation to Non-EU Investment Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Wendleby; [2019]
  Nyckelord :investment funds; withholding tax; EU law; free movement of capital; third countries; legal form; comparability; investeringsfonder; kupongskatt; EU-rätt; fri rörlighet för kapital; tredje land; juridisk form; jämförbara situationer;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate if it is compatible with the free movement of capital (Article 63 TFEU) to levy a withholding tax on Swedish-sourced dividends paid to non-EU investment funds with legal personality (in the paper referred to as investment companies). This question is of relevance since several Swedish intermediaries do not pay any income tax on dividends, either due to a formal tax exemption or to de facto practice. LÄS MER

 4. 4. HFD:s hantering av EU-stridiga skatteregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Wallén; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av företrädesprincipen följer att EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering har företräde framför nationell rätt. Innebörden av principen är bland annat att nationella domstolar vid rättstillämpningen har att åsidosätta en nationell reglering som är oförenlig med EUF-fördraget. LÄS MER

 5. 5. Källskatt på utdelning till utländska pensionsfonder : Kupongskattelagens förenlighet med EU-rättens fria rörlighet för kapital

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Wastenson; [2014]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; kupongskatt; pensionsfonder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER