Sökning: "kurativ"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet kurativ.

 1. 1. EFFEKTER AV FYSISK TRÄNING HOS PERSONER MED DUCHENNES-,  BECKERS OCH LIMB-GIRDLE MUSKELDYSTROFI : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Selberg; Rickard Sundlöf; [2020]
  Nyckelord :Treatment Physical therapy Muscle dystrophies Systematic review Duchennes; Behandling Fysioterapi Muskeldystrofier Systematisk litteraturstudie Duchennes;

  Sammanfattning : Background: There is currently no curative treatment method for muscular dystrophy. Physical therapy is extremely important for maintaining the physical functions and delaying the breakdown of muscles that occurs in the affected. Theories say low-intensity training produces positive effects, while high-intensity training speeds up muscle breakdown. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 3. 3. Övergångens komplexitet - : En litteraturstudie om hur sjuksköterskor erfar vårdandet i övergången från kurativ- till palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lindén; Johanna Möller; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelser; övergången.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kurativ vård innebär att bota medan palliativ vård betyder att lindra utan att bota. Vilken av dessa vårdformer sjuksköterskan än ger skall vården syfta till att se hela personen i sin miljö med tillhörande relationer med närstående. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av tidiga tecken på bröstcancer-relaterat lymfödem hos kvinnor efter kurativ behandling mot bröstcancer, samt undersökning av samband mellan patientrapporterade besvär och läkarbedömning – en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Isabelle Kullberg; Lovisa Skoghammar; [2020]
  Nyckelord :Breast Cancer Related Lymphedema BCRL ; Patient Reported Outcome Measures; Detection; Objective Assessment; Screening.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer-relaterat lymfödem (BCRL) är en vanlig komplikation efter bröstcancerbehandling. Tidigare forskning visar varierande förekomst av BCRL, tillståndet tros vara underdiagnostiserat. Tidiga tecken kan beskrivas som en vag tyngdkänsla och/eller spänningskänsla. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ slutenvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elina Gustafsson; Linda Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; kommunikation; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Av de som avlider i Sverige varje år har ungefär 80 procent bedömts varit i behov av palliativ vård. Vid palliativ vård är målet att vården ska vara symtomlindrande och fokuserad på patientens livskvalitet, vården är därmed ej kurativ. LÄS MER