Sökning: "kursmål"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet kursmål.

 1. 1. ”Förvirring hos eleverna” : Bristen på ett tydligt syfte med lektionens innehåll utifrån kursmålen skapar förvirring för elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Ollas; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; innehåll; om kroppen; elever; lärobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa. Med denna studie vill jag få en ökad förståelse för elevers uppfattningar kring lärobjeket i ämnet samt kunna bidra med kunskap om lärobjektet gentemot kursmål och styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jenny Korhonen; [2018-09-21]
  Nyckelord :teater; undervisning; gymnasiet; behov; stöd; stöttning; anpassningar; kursmål;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER

 4. 4. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Sex lärares syn på laborationer och bedömning av laborationer i grundskolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Ajdert; Rikard Södergren; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; bedömning; fenomenologi; laborationer; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studiens syfte var att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurserna 4–6 ser på det laborativa arbetet som idag bedrivs i skolan. Den ämnar även undersöka hur de ser på bedömningsarbetet gällande laborationer. Sex lärare har intervjuats för att svara på frågeställningarna. LÄS MER