Sökning: "kursplan i svenska som andraspråk 1"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kursplan i svenska som andraspråk 1.

 1. 1. Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vesna Bušić; [2018-02-13]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; ordinlärningsstrategier; partikelverb; fast sammansatta verb; löst sammansatta verb; kollokationer; idiom;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. LÄS MER

 2. 2. "Just nu är jag i ett famlande skede" : En studie av styrdokument inom gymnasieskolans Språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Jerlinder Krüger; [2014]
  Nyckelord :appraisalteori; bedömning; GERS; kunskapskrav i Svenska som andraspråk årskurs 9; Språkintroduktion.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är undersöka vad som styr bedömning av språkutveckling på gymnasieskolansIntroduktionsprogram Språkintroduktion samt hur lärare, elever och rektor ser på bedömning, och iförlängningen undervisning, i relation till kunskapskrav och språkutveckling. För att uppnå syftetanalyseras Gemensam europeisk referensram för språk – den globala skalan (GERS) och kursplanenför Svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Muntlig framställning : att tolka och förstå kunskapskraven i nationellt prov SVA 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Cecilia Sundin; [2013]
  Nyckelord :knowledge requirements; curriculum in Swedish as Second Language 1; the National Test; kunskapskrav; kursplan i svenska som andraspråk 1; nationellt prov i svenska som;

  Sammanfattning : Den här studien har haft som syfte att studera om kvalitetskraven i betygsskalan stämmer överens mellan nationellt prov i SVA1 och motsvarande kursplan svenska som andraspråk 1 (SVA1) samt på vilket sätt det nationella provet underlättar tolkningen av kunskapskraven i kursplanen för SVA1. Undersökningen begränsar sig till att omfatta enbart den muntliga delen, delprov A muntlig framställning. LÄS MER