Sökning: "kursplaner Lgr22"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kursplaner Lgr22.

 1. 1. Två kursplaner, ett klassrum : En kvalitativ studie om fyra lärares erfarenheter av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk i ett gemensamt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Petersson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Swedish as a second language; courseplans; syllabus; multilingualism; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkskursplan; kursplaner; flerspråkighet; Lgr11; Lgr22;

  Sammanfattning : Svenska skolor måste erbjuda ämnet svenska som andraspråk om elever är i behov av det. Under de senaste åren har det skett en förändring i antal elever som läser ämnet och elevantalet har ökat. LÄS MER

 2. 2. Läroböckers ämnesinnehåll i förhållande till kursplanerna i Lgr22 : En innehållsanalys av läroböcker för årskurs 4 inom de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Biologi; fysik; kemi; kursplaner Lgr22 ; läroböcker;

  Sammanfattning : Rapporter, utredningar och forskning visar att läromedel som används i undervisningen i grundskolan idag är förlegade, samtidigt finns inte ekonomi att köpa in nytt. Idag är det inte kvaliteten som avgör valet av läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Analys av svenskämnet i Sverige och Finland : En jämförande analys av Sverige och Finlands kursplaner inom ämnet svenska för årskurs 4-6 respektive 3-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tim Elledil; Rickard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; Läroplanstyper; Ämneskonceptioner; Finlands kursplan; Lgr22;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att jämföra Sveriges och Finlands kursplaner för ämnet svenska i årskurserna 4–6 respektive 3–6. Kursplanerna är hämtade från Skolverket samt Opetushallitus. I Finland talar fem procent av landets befolkning svenska och det är ett av två nationella språk som talas i landet. LÄS MER

 4. 4. Handen i hantverket eller huvudet i handboken? : En historiskt förankrad läroplansstudie med Lgr 22 i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ulrika Rask; [2022]
  Nyckelord :slöjd; Lgr22;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin avstamp i starten av min lärarutbildning när jag skulle definiera slöjdbegreppet. Med detta i fokus har jag gjort en litteraturstudie där jag, med ett historiskt perspektiv, gjort en djupdykning i nuvarande läroplan, Lgr 11, samt den till hösten gällande Lgr 22. LÄS MER