Sökning: "kväveoxid"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet kväveoxid.

 1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gry Martineau; [2019]
  Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER

 2. 2. Reducering av utsläpp till luft : Optimering av SCA Ortvikens drift och underhållsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Robin Bergström; [2019]
  Nyckelord :Kväveoxider; Kolmonoxid; Svaveloxider; NOx; SOx; Stoft; utsläpp; MRS; Reburning; SCR; SNCR.;

  Sammanfattning : SCA Ortvikens energiavdelning har fem stycken fastbränslepannor som försörjer interna förbrukare med processånga. Bränslet är i huvudsak bark, biologiskt slam och pelletspulver. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö : Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Löwdell; Lennart Lorke; [2018]
  Nyckelord :Rökgasrening; biokraftvärmeverk; biobränsle; bränsleberäkning; rökgasberäkning; Landskrona kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. LÄS MER

 4. 4. Oralt administrerad hyaluronan : påverkan på hästars ledhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tina Hansen; [2018]
  Nyckelord :hyaluronan; häst; ledsjukdom; fodertillskott;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt förekommande problem hos våra svenska sport- och ridhästar och två tredjedelar av alla hältor uppges vara orsakade av ledsjukdom. Behandling av traumatisk artrit syftar till att dämpa inflammation och minska smärta samt att hämma nedbrytning och stimulera nybildning av ledbrosk. LÄS MER

 5. 5. CFD-simulations of urea-waterspray in an after-treatment systemusing Star-CCM+

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Emelie Trigell; [2018]
  Nyckelord :after-treatment systems; selective catalytic reaction SCR ; AdBlue; multiphase flow; multi-component liquid; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes RANS ; wall film formation; solid deposits; efterbehandlingssystem; selektiva katalytiska reaktioner; AdBlue; flerfasstr ¨ommning; flerkomponentvätska; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes; väggfilm; avlagringar;

  Sammanfattning : The legislation has forced the vehicle industry to reduce tail-end emissions. The air pollutant nitrogen oxide (NOX) has been shown to have a negative impact on human health and the environment. One of the key technologies to reduce the levels of NOX emitted from a vehicle is by implementing an after-treatment system. LÄS MER