Sökning: "kvalificerade samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kvalificerade samtal.

 1. 1. Hur beskriver några speciallärare och specialpedagoger det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maud Björkman; Camilla Svärd; Arzu Ayhan; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; kvalificerade samtal; matematiksvårigheter; matematikutveckling; specialpedagogiskt arbete; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och en djupare förståelse för hur några speciallärare/specialpedagoger beskriver det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter. Till studien har en kvalitativ forskningsansats använts, då datainsamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer som har genomförts med speciallärare med inriktning matematikutveckling samt specialpedagoger, totalt 15 olika informanter. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare beskriver betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lidén; Linda Norman; [2020]
  Nyckelord :handledning; kvalificerade samtal; läs- och skrivsvårigheter; reflektion; speciallärare;

  Sammanfattning : Följande självständiga arbete belyser speciallärarens uppdrag enligt examensförordningen (SFS 2011:688) som kvalificerad samtalspartner inom specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Syftet med detta arbete är att få fördjupad förståelse och inblick i hur speciallärare upplever betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Kvalificerade samtal som redskap i lärares skrivundervisning : en aktionsforskningsstudie om lärares samtalspraktik och reflektioner över sin skrivundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Gustafsson; Cecilia Andersen Frostensson; [2020]
  Nyckelord :action research; discourses of writing; special education consultation; practice architectures; special needs teacher; aktionsforskning; skrivdiskursteori; kvalificerade samtal; praktikarkitektur; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur några lärare i skolans mellanår reflekterar över sin skrivundervisning i kvalificerade samtal med speciallärare. Undersökningen görs med aktionsforskning som ansats, vilket innebär att de kvalificerade samtalen utgör både aktioner och samtal i aktionsforskningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Ett fall för Gal'perin : Hur kan specialpedagogen stödja läraren i planeringen av differentierad undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helena Mårdh; Josephine Malm Clase; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Gal’perin; UDL; differentiering; lärandeteori; neurovetenskap; samverkan; lektionsbesök; kvalificerade samtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger kan använda Gal’perins teori samt Universell design som lärande (UDL) som redskap i sitt handledningsuppdrag för att tillsammans med läraren skapa en differentierad undervisning. Studien är kvalitativ. LÄS MER

 5. 5. Några specialpedagogers kvalificerade samtal i yrkespraktiken-leder de till skolutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Flood; Pernilla Malmström; [2019]
  Nyckelord :handledning; kvalificerade samtal; professionsutveckling; reflektion; skolutveckling; specialpedagogrollen; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger beskriver att de använder det kvalificerade samtal i sin yrkespraktik samt hur de upplever att dessa leder till skolutveckling. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod vilket sågs skulle ge ett rikt material att analysera. LÄS MER