Sökning: "kvalificerade samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalificerade samtal.

 1. 1. Några specialpedagogers kvalificerade samtal i yrkespraktiken-leder de till skolutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Flood; Pernilla Malmström; [2019]
  Nyckelord :handledning; kvalificerade samtal; professionsutveckling; reflektion; skolutveckling; specialpedagogrollen; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger beskriver att de använder det kvalificerade samtal i sin yrkespraktik samt hur de upplever att dessa leder till skolutveckling. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod vilket sågs skulle ge ett rikt material att analysera. LÄS MER

 2. 2. Att äga samtalet tillsammans : En hermeneutisk studie om specialpedagogers arbete med kvalificerade samtal i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Bäcklinder Setterlund; Caroline Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagog; kvalificerade samtal; handledning; gymnasieskolan; reflektion; utveckling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur specialpedagoger inom gymnasieskolan beskriver och uppfattar sin roll i arbetet med kvalificerade samtal. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning utifrån hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 4. 4. Med fokus på samtal, i praktiken : - En kvalitativ analys av specialpedagogen (-s yrkesroll) ur ett handledande och konsulterande perspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Eklund; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :clinical supervision; supervision in schools; consultation; Special Educational Needs Coordinator.; pedagogisk handledning; handledning i skolan; specialpedagogens yrkesroll; kvalificerade samtal; konsultation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad några specialpedagoger verksamma inom grundskolan berättar om handledning och konsultation i skolan. Studien har genomförts utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med syfte att fånga informanternas berättelser, i enlighet med narrativ teori. LÄS MER

 5. 5. Motivation till föränding hos vårdsökande : Kvalificerade rådgivande samtal med distriktssköterska

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annie Eriksson; Ulrika Åverling; [2018]
  Nyckelord :Levnadsvanor; Motiverande samtal; Personcentrerad vård; Distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanorna ökar i befolkningen. Socialstyrelsen rekommenderar kvalificerade rådgivande samtal gällande distriktssköterskans arbete med levnadsvanor men anger inte samtalsmetod. Inom primärvård är motiverande samtal (MI) vanligt använd. LÄS MER