Sökning: "kvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 1480 uppsatser innehållade ordet kvalité.

 1. 1. Förtroendeskapande genom kommunikation under Covid-19 - En kvantitativ studie om hur kommunikationen påverkar förtroendet för en organisation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Friberg; Marcus Norberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :förtroende; kvantitet av kommunikation; kvalite av kommunikation; kriskommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin? Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av vården i samband med att genomgå en vaken operation : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rita Jannadi; Sara El Mekkaoui; [2022]
  Nyckelord :patientens upplevelse; operation; regionala anestesi; vaken.; patientens upplevelse; operation; regionala anestesi; vaken.;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har blivit vanligare att opereras med regional anestesi under de senaste åren. Detta medför att sjuksköterskor bör ha en ökad kunskap för att mentalt kunna stötta och informera patienten pre- och postoperativt på vårdavdelning. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar arbetsrelaterad stress vårdkvaliteten? : Utgående från sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Wengelin; Dorina Papazoglou; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Stress är en reaktion i kroppen när vi som människor utsätts för exempelvis utmaning, hot eller när det ställs höga krav som skall uppfyllas. Detta är något som kan ske även på en arbetsplats, så kallad arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande undervisning enligt läroplanen i idrott och hälsa för elever med ADHD

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elin Norberg Wall; Isabelle Ström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka lärares upplevelser av hur de inkluderar elever med ADHD i sin undervisning samt hur anpassad deras undervisning är efter läroplanen. Vi vill kunna besvara forskningsfrågorna: Hur anpassar lärare sin undervisning utifrån läroplanen? På vilka sätt arbetar lärare inkluderande med elever som har ADHD? Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex utbildade idrottslärare som har erfarenheter av elever med ADHD diagnos som i dagsläget undervisar på mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Dataset quality assessment through camera analysis : Predicting deviations in plant production

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aravind Sadashiv; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Faster RCNN; SI-NDVI; Thermal Imaging; Stress detection;

  Sammanfattning : Different type of images provided by various combinations of cameras have the power to help increase and optimize plant growth. Along with a powerful deep learning model, for the purpose of detecting these stress indicators in RGB images, can significantly increase the harvest yield. LÄS MER