Sökning: "kvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 1671 uppsatser innehållade ordet kvalité.

 1. 1. Undervisning i förskolan. En intervjustudie av pedagogernas uppfattningar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rubar Saaed; Rada Nassif; [2024-02-27]
  Nyckelord :undervisning; barnsyn; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka pedagogernas olika uppfattningar kring undervisningsbegreppet utifrån den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. Samt vilka strategier använder pedagogerna för att undervisa barn i förskolan. Vidare ville vi studera pedagogernas barnsyn och kunskapssyn. LÄS MER

 2. 2. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 3. 3. Att främja barns språkutveckling : En kvalitativ intervjustudie med exempel från förskollärare inom Waldorf, Reggio Emilia och Montessori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecka Wendel; Eva Malm; [2024]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Montessori; Waldorf; språkutveckling; språkfrämjande; språk; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare inom Montessori, Reggio Emilia och Waldorf beskriver sitt arbete med att uppfylla läroplanens mål gällande att främja barns språkutveckling. Läroplanen för förskolan fastställer strävansmål som innebär att förskolan ska främja barns språkutveckling, men den ger inte konkreta riktlinjer för hur detta arbete ska genomföras. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uttryck för det pedagogiska uppdraget i dagens förskola : En studie som belyser förskollärares perspektiv på undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Karlsson; [2024]
  Nyckelord :education; teaching; preschool; quality; interview study; utbildning; undervisning; förskola; kvalité; intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på att bedriva undervisning i relation till de resurser som finns tillgängliga i verksamheten, samt hur de förstår begreppet undervisning. För att samla in data har jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som genomgår perinatal förlust : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emeline Antonson; Matilda Söderberg; [2024]
  Nyckelord :Perinatal loss; Nurses experiences; Crisis; Grief; Literature review; Perinatal förlust; Sjuksköterskors upplevelser; Kris; Sorg; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Perinatal förlust har en stor emotionell påverkan på föräldrar och familjer. Sjuksköterskan är utbildad i omvårdnad och ska ha ett etiskt förhållningssätt, kunna ge stöd, visa medkänsla och främja hälsa samt mänskliga rättigheter. LÄS MER