Sökning: "kvalitaitv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kvalitaitv.

 1. 1. Vägen till en hållbar citylogistik : En kvalitaitv studie om hur samarbetet är uppbyggt mellan svenska kommuner och privata aktörer inom en samlastning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Holmquist; Mari Johansson; [2018]
  Nyckelord :Samlastning; citylogistik;

  Sammanfattning : Samlastning in till stadskärnan är idag ett väldiskuterat ämne. I och med urbaniseringen blir frågor kring citylogistik allt viktigare. En effektivisering av dagens citylogistik är av yttersta vikt för att städerna skall kunna fortsätta växa. Det kommer ställas högre krav på både kommunerna samt de privata aktörerna i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Vad är naturen värd vid exploatering av naturresurser? : En kvalitaitv studie över tillämpningen av kompensationsåtgärder vid två svenska infrastrukturprojekt.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Therese Flintberg; [2016]
  Nyckelord :Miljölagstiftning; kompensationsåtgärder; naturreservat; Natura 2000; exploatering; Botniabanan; Förbifart Stockholm;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompensationsåtgärder tillämpas vid två olika infrastrukturprojekt i Sverige. Genom en kvalitativ innehållsanalys av material och dokumentation kring fallen Botniabanan och Förbifart Stockholm har frågor om problem/svårigheter som bedöms förekomma i kompensationsprojekten, hur naturen värdesätts och om kompensationsåtgärder legitimerar exploatering besvarats. LÄS MER

 3. 3. Lever för att arbeta eller arbetar för att leva? : En kvalitaitv studie om olika generationers värderingar relaterade till arbetet i fastighetsbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mimmi Hansson; Sophie Arding; [2011]
  Nyckelord :Generation; Values; Leadership; Generation; Värderingar; Ledarskap;

  Sammanfattning : Under de senaste 100 åren har världens befolkning ökat avsevärt. Sveriges åldersfördelning har sedan 1930-talet påverkats av tre perioder med höga födelsetal som har mynnat ut i tre generationer; Rekordgenerationen (1941-1960), Generation X (1961-1976) och Generation Y (1977-1992). LÄS MER

 4. 4. Könsrollernas fängelse - en kvalitativ dokumentstudie om åtgärdsförslag för fler kvinnor på ledande befattningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gezelius; Camilla Telander; Lina Blanking; [2005]
  Nyckelord :Ledande befattning; åtgärdsförslag; jämtälldhet; könsroller och maktstruktur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att kartlägga och diskutera olika förslag på åtgärder för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar i svenskt arbetsliv. Vår avsikt är att skapa en teoretisk förståelse för åtgärdsförslagen utifrån ett feministiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv. LÄS MER