Sökning: "kvalitativ analysmodell fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kvalitativ analysmodell fenomenografi.

 1. 1. Uppfattning av inkluderande matematikundervisning - en fenomenografisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johanesson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan; inkluderande undervisning; inkludering; matematik; pedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien utgår från begreppet inkluderande undervisning kopplat till matematiken i grundskolans tidigare år. Studien är en kvalitativ analys med syfte att ta reda på hur begreppet uppfattas av undervisande lärare, samt vilken uppfattning som har företräde i skolverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Ett språk för alla : Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elida Berglin; Viktoria Nygren; [2019]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; fenomenografi; intervju; enkät; läroplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan vara väldigt sträng men samtidigt väldigt kärleksfull” : En intervjustudie om lärares uppfattningar om ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gottfridsson; Maria Petersen; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; ledarstilar; icke önskvärda beteenden; ledarskapsteori; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur några lärare uppfattar sig själva som ledare samt hur de uppfattar att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i klassrummet. Då vi undersökte uppfattningar valde vi att tillämpa det fenomenografiska perspektivet, men också ledarskapsteori. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Maxedius; Petra Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; hörselnedsättning; stöd; stödfunktioner; digitala verktyg; tidig språktillägnande; tillgängligt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i skolans värld : Förskollärare och lärares uppfattningar om ledarskap i relation till elevers lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Lineruth; [2017]
  Nyckelord :Fenomenografi; förskollärare; lärare; intervju; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att få fördjupad kunskap om förskollärares och lärares uppfattningar om förskollärare och lärares ledarskap i skolan, med fokus på elevers lärande och utveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats och baseras på samtalsintervjuer med tre förskollärare och tre högstadielärare. LÄS MER